Công cụ

Chúng tôi có một loạt công cụ giao dịch giúp bạn quản lý rủi ro giao dịch, cải thiện chiến lược giao dịch và luôn cập nhật thông tin.

Bạn đã sẵn sàng giao dịch?

Thật nhanh chóng và dễ dàng để bắt đầu. Áp dụng trong vài phút với quy trình ứng dụng đơn giản của chúng tôi.

Thông tin quan trọng: Các công cụ này do bên thứ ba cung cấp và chúng tôi không cam kết hay đảm bảo công cụ chính xác hay không có lỗi. Không có nội dung nào trên trang này được hiểu là đề nghị, khuyến nghị hoặc chào mời mua, bán hoặc tham gia bất kỳ chiến lược giao dịch cụ thể nào. Chúng tôi không tính đến các mục tiêu cá nhân, tình hình tài chính hoặc nhu cầu của bạn trong việc cung cấp các công cụ giao dịch cho bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi giao dịch được thực hiện do sử dụng các công cụ giao dịch này. Chúng tôi khuyến khích bạn tìm kiếm tư vấn độc lập trước khi sử dụng công cụ giao dịch.