CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 81.4% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem bạn có hiểu cách hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

Logging into the Autochartist mobile app using a QR code

Autochartist no longer supports a Username and Password experience. Instead, Autochartist has introduced a QR code experience. When the mobile app is launched, the app will prompt you to Login using QR Code. 

image1.jpg

There are 2 ways to access and scan the Autochartist QR codes from your mobile device:

  1. Scan the Autochartist QR code from within the Secure Client Area
  2. Scan the Autochartist QR code from MT4 and MT5 trading platforms


Scan the Autochartist QR code from within the Secure Client Area

Step 1:

Log into the Secure Client Area using your Pepperstone username and password credentials

Please note: Make sure you are logged into the Secure Client Area on a separate device (a desktop device for example) so that you are able to scan the QR code with your mobile device. Autochartist does not support logging into and scanning the QR codes from the same device.

Step 2:

Once successfully logged into the Secure Client Area, navigate to the Trading Tools section.  

image5.png

Step 3: 

In the Technical Analysis section, navigate to LOG IN TO MOBILE APP.  

image6.png

Step 4: 

Scan the on screen QR code from the Autochartist mobile app. 

image4.png


Scan the Autochartist QR code from MT4 and MT5 trading platforms

Step 1: 

In the Navigator, under “Expert Advisors” choose “Autochartist”. 

image8.png

Step 2: 

Select “OK” in the pop up. 

image7.png

Step 3: 

Select the mobile icon. 

image3.png

Step 4:

Follow the instructions and scan the QR code.

image2.png

Couldn't find what you were looking for?

Get in touch via email, phone or live chat below.