Live Support Centre

Nguồn Khách Hàng

Tài Khoản Khách Hàng Tách Biệt

Ký quỹ của tất cả khách hàng Pepperstone được đặt tại Các Tài Khoản Ủy Thác Khách Hàng Tách Biệt với ngân hàng Quốc Doanh Úc (NAB)

Ngân Hàng Quốc Doanh Úc (NAB)

 

Ngân hàng Quốc gia Australia là một Ngân hàng của Australia. Ngân hàng Quốc gia Australia cũng là một trong những ngân hàng giám hộ hàng đầu tại Australia với trên 500 tỷ AUD* trong tài sản được nắm giữ dưới sự quản lý.

NAB

NAB cung cấp dịch vụ lưu ký và các dịch vụ liên quan đến nhà đầu tư nội địa và quốc tế trong hơn 50 năm. Khách hàng bao gồm các quỹ hưu trí, quỹ đầu tư, các công ty bảo hiểm, công ty tài chính và các chính phủ.

 

*Nguồn: http://www.superreview.com.au/news/superannuation/custody-sector-increases-49-cent