Live Support Centre

Nguồn Khách Hàng

Phân Tích Kỹ Thuật

Phân tích kỹ thuật là việc nghiên cứu giá theo thời gian bằng các biểu thông qua các công cụ. Điều này được thực hiện bằng cách so sánh hành động giá hiện tại với lịch sử giá để xác định các mô hình và dự doán các chuyển động giá trong tương lai.

Phân tích kỹ thuật giúp cho nhà đầu tư xác định được các xu hướng và phản ứng như là một tín hiệu hay chỉ số để mua hoặc bán. Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng hiệu quả lịch sử của một sản phẩm tài chính chỉ ra hiệu quả trong tương lai trên sản phẩm đó.

Trường Phái Nhà Đầu Tư

Để hiểu được các biểu đồ mà bạn đang sử dụng, điều này rất quan trọng để xác định trường phái mà bạn đang theo đuổi bằng cách hiểu được sự khác biệt giữa các trường phái đấy.

 • Ngắn Hạn

  Nhà đầu tư ngắn hạn là nhà đầu tư giao dịch theo ngày và thường vào và thoát khỏi thị trường một cách nhanh chóng bằng cách đóng và mở các tráng thái lệnh nhanh.

 • Trung và Dài Hạn

  Nhà đầu tư trung đến dài hạn là nhà đầu tư muốn giữ trạng thái mở của họ trên thị trường trong một khoảng thời gian dài (vài tuần hoặc vài tháng)

Các Loại Biểu Đồ

Có 3 loại biểu đồ

 • Biểu Đồ Đường Thẳng

  • Một Biểu Đồ Đường Thẳng đơn giản chỉ ra một đường từ mức giá đóng cửa đến mức giá đóng của khác
  • Biểu Đồ Đường Thẳng không cụ thể hóa chu kỳ của biểu đồ.
  • Một Biểu Đồ Đường Thẳng chỉ cho chúng ta thấy xu thế chung của một sản phẩm giao dịch theo thời gian.

Chart Types

 • Biểu Đồ Dạng Thanh

  Một biểu đồ dạng thanh thể hiện chi tiết hơn bằng cách chỉ ra các mức giá đóng và mở cửa thêm vào đó là giá cao, thấp của một chu kỳ nhất định sử dụng một thanh thẳng/định dạng đường thắng

Bar Chart

 • Biểu Đồ Nến

  Một biểu đồ nến cũng chỉ ra các mức giá đóng và mở cửa và giá cao, thấp trong một chu kỳ nhất định và hình thành một hình nến. Loại biểu đồ này dễ dàng hơn trong việc phân tích và xác định các điểm hỗ trợ và các đảo chiều trong một xu hướng.

Candlestick Chart