Live Support Centre

Nguồn Khách Hàng

Các Loại Lệnh

Lệnh Thị Trường

Một lệnh thị trường là một trạng thái mua hoặc bán ở mức giá tốt nhất sẵn có.

Lệnh Chờ

Một lệnh chờ là lệnh mua hay bán một sản phẩm ở một mức giá tương lai cụ thể, cung cấp mức giá lệnh giới hạn hay một mức giá tốt hơn cho điểm vào lệnh của bạn- nhưng không bao giờ là mức giá tệ nhất.

Dừng Lỗ

Một dừng lỗ là lệnh có điều kiện được cài đặt ở một mức giá cố định nhằm mục đích đóng trạng thái lệnh sau khi một mức giá nhất định được chạm đến. Một lệnh dừng được vào khi thị trường đi ngược xu hướng của nhà đầu tư. Nó được thiết kế để ngăn ngừa rủi ro cao khi một trạng thái lệnh đang bị thua lỗ.

Lệnh Bảo Toàn Vốn

Một lệnh bảo toàn vốn là loại lệnh dừng lỗ di chuyển khi thị trường biến động mạnh. Điều này không có nghĩa là tại một mức giá cố định vì nó được cài đặt theo một khoảng cách Pips. Lệnh bảo toàn vốn chỉ kích hoạt khi mức bảo toàn vốn được chạm đến. Nó được thiết kế để bảo vệ lợi nhuận từ trạng thái lệnh.