Live Support Centre

Nguồn Khách Hàng

Các Đường Xu Hướng

Thuật ngữ ‘xu hướng’ mô tả xu hướng hiện tại của một sản phẩm tài chính hay cách nhìn của nhà đầu tư về xu hướng của một sản phẩm tài chính. Một đường xu hướng có thể được vẻ trên biểu đồ giữa hai hay nhiều trục giá/điểm ngoặt. Các đường xu hướng thường được sử dụng để tìm điểm vào và ra khi giao dịch.

Có 5 loại xu hướng:

Tăng

Một xu hướng tăng là thuật ngữ được đặt cho một cái nhìn lạc quan và có một niềm tin đối với một sản phẩm cho rằng là tăng (cơ hội mua)

Giảm

Một xu hướng giảm là thuật ngữ được đặt cho một cái nhìn bi quan và có một niềm tin đối với một sản phẩm cụ thể cho rằng là giảm (cơ hội bán) 

Diều Hâu

Một xu hướng diều hâu là thuật ngữ chỉ ra sự tăng trưởng trong lãi suất (cơ hội mua)

Ảm Đạm

Một xu hướng ảm đạm là thuật ngữ chỉ sự suy giảm trong lãi xuất (cơ hội bán)

Đi ngang/ Bằng phẳng

Khi thị trường đi ngang, giá của một sản phẩm có xu hướng không tăng cũng không giảm. Loại xu hướng này thường chỉ ra một sự thay đổi trong một xu hướng chung

Trend Lines