Live Support Centre

Nền Tảng Giao Dịch

Trình quản lý Thông báo

Trình quản lý Thông báođược thiết kế trở thànhcông cụ hoàn hảo để thiết lập cảnh báo hoặc thông báo cho giao dịch liên quan đến các sự kiện.

Công cụ này bao gồm các thông báo dựa trên sự kiện về biến động giá, hoạt động giao dịch, chỉ báo kỹ thuật, tin tức và sự kiện theo thời gian. Các nhà giao dịch có thể sử dụng Trình quản lý Thông báo để tự động hóa các thao tác giao dịch cũng như gửi email, SMS và cập nhật web đến các nhà giao dịch và người theo dõi của họ.

Cách sử dụng Trình quản lý Thông báo