Live Support Centre

Nền Tảng Giao Dịch

Nền tảng Mini

Một phiên bản của Nền tảng Nhà giao dịch, Nền tảng Mini cung cấp tất cả các chức năng của Nền tảng Giao dịch nhưng tập trung vào một thị trường.

Một số trongnhững lợi ích chính của phần mềm đầu cuối này bao gồm truy cập lệnh nhanh, tính năng chốt lãi và cắt lỗ nâng cao, và khả năng OCO (lệnh tự hủy khi có một lệnh đã được giao dịch) – tính năng này trước đây không có sẵn trong nền tảng MT4.

 

Tải về hướng dẫn người dùng tại đây: STT - Mini Terminal.pdf