Live Support Centre

Nền Tảng Giao Dịch

Nền tảng Mini

Một phiên bản của Nền tảng Nhà giao dịch, Nền tảng Mini cung cấp tất cả các chức năng của Nền tảng Giao dịch nhưng tập trung vào một thị trường.

Một số trongnhững lợi ích chính của phần mềm đầu cuối này bao gồm truy cập lệnh nhanh, tính năng chốt lãi và cắt lỗ nâng cao, và khả năng OCO (lệnh tự hủy khi có một lệnh đã được giao dịch) – tính năng này trước đây không có sẵn trong nền tảng MT4.

 

Tải về hướng dẫn người dùng tại đây: STT - Mini Terminal.pdf

 

 

Thông tin này do bên thứ ba cung cấp và không phản ánh quan điểm của Pepperstone. Thông tin được cung cấp có tính chất chung chung và không tính đến các mục tiêu cá nhân, tình hình tài chính hay nhu cầu của bạn. Thông tin này không được hiểu như là một đề xuất, khuyến nghị hoặc chào mời để mua, bán hoặc tham gia bất kỳ chiến lược giao dịch cụ thể nào. Pepperstone không chịu trách nhiệm về tính chính xác, kịp thời và hoàn chỉnh của thông tin được cung cấp và bạn không nên dựa vào nó khi đưa ra quyết định giao dịch hoặc đầu tư.