Live Support Centre

Hỗ Trợ

Trượt Giá

Đăng ngày: 22 July 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: Về Giao Dịch

Trượt giá là sự khác biệt giữa giá kỳ trọng trong giao dịch và giá được khớp lệnh. Trượt giá có thể là tích cực hoặc tiêu cực. Sự khác biệt giữa giá có thể xảy ra trong suốt giai đoạn thị trường biến động khi thị trường biến động nhanh từ giá này sang giá khác.

Trượt giá cũng có thể xảy ra khi không có đủ thanh khoản ở mức giá được yêu cầu để khớp lệnh của bạn như vậy các nhà thanh khoản sẽ cho khớp ở mức giá tốt nhất sẵn có. Chúng tôi không kiểm soát được khi trượt giá vì chúng tôi chỉ là nhà môi giới ECN- Chúng tôi cung cấp giao dịch thị trường và nếu như không có ngân hàng nào sẵn sàng chấp nhận giao dịch của bạn ở một mức giá cụ thể thì trạng thái lệnh của bạn sẽ được thực hiện ở một mức giá tốt nhất sẵn có.. Như vậy thì Peppperstone không thể đảm bảo các lệnh điều kiện như Chốt Lỗ, Chốt Lời, Lệnh Dừng Mua/Bán, Lệnh giới hạn Mua/Bán.

Ví dụ: Một khách hàng đang giao dịch AUDUSD với một lô mua và sắp có một tin công bố quang trọng liên quan đến Thất Nghiệp Úc. Giao dịch có mức chốt lời ở giá 1.02035.

Ngay khi tin công bố, kết quả tốt hơn là mong đợi, làm tăng cầu cho đồng tiền Úc. Phía dưới là lịch sử biến động trong lúc thị trường biến động:

Slippage-1

Như bạn thấy ở phía trên, giá chào bán biến động qua 1.02035 và vì vậy chốt lời được chốt ở mức giá sẵn có 1.02109. Sự biến động này có thể xảy ra chỉ trong 1 giây và lệnh giao dịch không thể được đóng ở mức giá yêu cầu 1.02035 vì giá này không có sẵn trên thị trường.

Slippage-2-1024x511

Tình trạng này có thể xảy ra đối với tất cả lệnh yêu cầu như lệnh treo, dừng lỗ và chốt lời. Chúng tôi không thể đảm bảo dừng lỗ vì chúng tôi không phải là nhà tạo lập thị trường và cho khớp lệnh ở mức mà không còn tồn tại. Chúng tôi cung cấp giao dịch thị trường và nếu như mức giá yêu cầu của bạn không sẵn có nữa, các ngân hàng sẽ ch okhowps lệnh ở tỷ giá thị trường tiếp theo.