Live Support Centre

Hỗ Trợ

Giá Chào Bán và Chào Mua

Đăng ngày: 22 July 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: Về Giao Dịch

Có hai yêu tố của chênh lệch mua bán, giá chào bán và chào mua. Điều này rất quan trọng để nhận biết được đặc tính của nó (Giá Bán và Giá Mua) khi đặt một lệnh giao dịch.

Giá Chào Bán: giá chào bán được áp dụng khi đặt một lệnh bán và tất toán lệnh mua của bạn. Đó là giá được thể hiện trên biểu đồ trên phần mềm giao dịch.

Giá Chào Mua: giá chào mua được áp dụng khi đặt lệnh mua và tất toán lệnh bán của bạn. Giá chào mua sẽ nằm trên biểu đồ giá và luôn luôn có giá trị cao hơn giá chào bán.

Bạn có thể thấy các giá chào mua trực tuyến trên phần mềm giao dịch, nhấp chuột phải trên biểu đồ, chọn Các Thuộc TÍnh, chọn mục Common và đảm bảo mục “Show Ask Line” được chọn.

Bid and Ask Price

Khi bạn mở một trạng thái mua, nó sẽ được khớp ở Giá Chào Mua và tất toán lệnh ở giá chào bán. Ngược lại khi bạn mở một trạng thái bán, nó sẽ được khớp ở Giá chào Bán và tất toán ở giá chào mua.