Live Support Centre

Hỗ Trợ

Chênh Lệch Mua Bán Cho Chỉ Số

Đăng ngày: 06 May 2015 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: Về Giao Dịch

Chỉ số CFDs của Pepperstone có chi phí giao dịch thấp nhất trên thị trường, cũng giống như tất cả tài sản khác sẽ có chi phí chênh lệch mua bán giữa giá chào bán và giá chào mua- rất khác nhau tùy thuộc vào chỉ số được giao dịch và thời điểm trong ngày. Các chỉ số được giao dịch với chênh lệnh mua bán cố định trong ngày, và vài chỉ số có mức chênh lệnh mua bán cao hơn khi giao dịch ngoài thời điểm thị trường chính của chỉ số đó.

Chênh lệch mua bán cho mỗi sản phẩm được thể hiện phía dưới đây:

Chỉ SốThời Điểm Thị Trường (Điểm)Ngoài Thời Điểm Thị Trường (Điểm)
AUS20012-15
EUSTX5022
FRA4012-6
GER301.52-8
IT4088
JPN2257-87-8
SPA3555+
UK10012-5
US5000.40.4
NAS10024
US3012-4
US20000.30.3
HK5088