Live Support Centre

Hỗ Trợ

Yêu Cầu Tài Khoản Giao Dịch Phụ Của Bạn

Đăng ngày: 21 July 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: Khu Vực Khách Hàng An Toàn

Yêu cầu tài khoản giao dịch phụ của bạn có thể được thực hiện thông qua khu vực khách hàng an toàn trên website của Pepperstone. Các tài khoản giao dịch phụ được yêu cầu là do nhà đầu tư mong muốn sử dụng một phần mềm mới hay bắt đầu tài khoản mới hay tiền tệ tài khoản mới. ... tiếp tục đọc...

Thay Đổi Đoàn Bẩy Giao Dịch Tài Khoản Của Bạn

Đăng ngày: 18 July 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: Khu Vực Khách Hàng An Toàn

Thay đổi đòn bẩy tài khoản giao dịch của bạn là một công cụ mạnh mẽ và có thể được thay đổi nhiều lần theo thời gian dựa trên chiến lược giao dịch của bạn. Việc thay đổi đòn bẩy tài khoản sẽ ảnh hưởng đến khối lượng ký quỹ được yêu cầu để giữ một trạng thái lệnh nhất định. Để thay đổi đòn bẩy tài khoản, bạn có thể thao tác trên khu vực khách hàng an toàn. Bạn có thể thay đổi nhanh chóng và dễ dàng đòn bẩy từ 1:1 đến 1:400, việc thay đổi này sẽ được áp dụng chỉ trong 1 ngày làm việc. ... tiếp tục đọc...

Chuyển Ngân Quỹ Giữa Các Tài Khoản Giao Dịch

Đăng ngày: 18 July 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: Khu Vực Khách Hàng An Toàn

Khi bạn có hơn một tài khoản giao dịch trong khu vực khách hàng cá nhân của bạn và bạn muốn chuyển tiền giữa các tài khoản giao dịch của bạn. Chuyển tiền giữa các tài khoản giao dịch với Pepperstone là một quy trình ngay lập tức.  ... tiếp tục đọc...

Thiết Lập Lại Mật Khẩu Tài Khoản Giao Dịch Của Bạn

Đăng ngày: 18 July 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: Khu Vực Khách Hàng An Toàn

Thiết lập lại mật khẩu tài khoản giao dịch của bạn có thể được thực hiện nhanh chóng và dễ dàng từ khu vực khách hàng an toàn Pepperstone. Điều này giúp bạn có thể thay đổi mật khẩu mặc định đã được cung cấp ngay khi bạn mở tài khoản giao dịch và giúp bạn có thể dễ nhớ hơn. ... tiếp tục đọc...

Thiết Lập Lại Đăng Nhập Khu Vực Khách Hàng An Toàn Của Bạn

Đăng ngày: 18 July 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: Khu Vực Khách Hàng An Toàn

Nếu bạn làm thất lạc thông tin đăng nhập khu vực khách hàng an toàn của bạn, có một cách để thiết lập lại trên Trang Đăng Nhập ... tiếp tục đọc...

Đang tải