Live Support Centre

Hỗ Trợ

Điều chính vị thế và trạng thái lệnh

Đăng ngày: 25 June 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: cTrader

 

Có vài cách bạn có thể điều chính vị thế và trạng thái lệnh trên cTrader dù là lệnh treo hay lệnh đã vào trạng thái.

Trên Hiển Thị Biểu Đồ Của Bạn:

1. Sau khi một giao dịch đã vào trạng thái, bạn có thể điều chỉnh điểm chốt lỗ và chốt lời trên hiển thị biểu đồ của bạn. Để cài chốt lỗ, nhấn, giữ và kéo nút SL trên dòng lệnh của bạn.

modify orders

2. Khi bạn kéo dòng cắt lỗ trên phần mềm sẽ chỉ ra khoảng cách điểm cách lỗ của bạn theo 2 cách là bằng Pip và khối lượng đồng Đô. Nếu bạn hài lòng với mức chốt lỗ theo giá trị pip và đồng Đô, thả nút SL để cài mức chốt lỗ cho lệnh của bạn.

modify orders

3. Bạn cũng có thể thay đổi giá trị mức chốt lời lệnh của bạn. Để cài chốt lời, nhấn, giữ và kép nút TP trên dòng lệnh của bạn.

modify orders

4. Khi bạn kéo dòng chốt lời trên phần mềm sẽ chỉ ra khoảng cách điểm chốt lời của bạn theo 2 cách là Pips và khối lượng đồng Đô. Nếu bạn hài lòng với điểm chốt lời theo giá trị pip và đồng đô, thả nút TP để cài chốt lời cho lệnh của bạn.

modify orders

 

Trên Phần Mềm Giao Dịch Của Bạn:

1. Tìm nút có biểu tượng bánh răng cưa phía bên tay trái của lệnh mà bạn muốn bổ sung. Nhấp vào biểu tượng này.

modify orders

2. Một cửa sổ Điều Chỉnh Vị Thế sẽ xuất hiện. Từ đây bạn có thể bổ sung lệnh, lệnh chờ bán và chờ mua. Bạn có thể cài điểm chốt lời và lỗ cũng như thay đổi giá của lệnh treo.

tpslmodcog

3. Để nhập chốt lời và chốt lỗ, nhấn chọn dòng Chốt Lỗ và Chốt Lời. Giá trị của chốt lỗ và lời sẽ thể hiện theo Pips, Giá, Tổng Tài Sản (%) và Lợi Nhuận. Khi bạn đã nhập vào giá trị mong muốn, nhấn Bảo Vệ để sửa đổi lệnh của bạn. Chú ý rằng đối với lệnh mua, điểm chốt lỗ phải là giá trị pip âm và chốt lời sẽ là giá trị pip dương - và ngược lại đối với lệnh bán. Nếu bạn nhập thay đổi không hợp lý, phần mềm sẽ không cho phép bạn nhấn chọn Bảo Vệ.

modify orders