Live Support Centre

Hồ Sơ Công Ty

Tài liệu Pháp lý

Trước khi mở tài khoản với chúng tôi, bạn nên đọc tài liệu pháp lý có liên quan đến địa điểm của bạn và thực thể Pepperstone mà bạn sẽ đăng ký.

Vui lòng lưu ý rằng có sự khác biệt giữa các khu vực trong tài liệu pháp lý của chúng tôi. Tài liệu áp dụng cho tài khoản của bạn sẽ được trình bày rõ ràng trong biểu mẫu hồ sơ đăng ký của bạn và bạn nên tự làm quen với tài liệu đó trước khi hoàn tất hồ sơ đăng ký.

Để hiểu thêm về các quy định áp dụng cho bạn, hãy nhấp vào liên kết có liên quan ở bên dưới:

Tài liệu Pháp lý của Australia (Pepperstone Group Limited)

Bằng việc mở tài khoản với Pepperstone Group Limited, bạn chỉ ra rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản được nêu ra trong mỗi một trong số các tài liệu này:

Tài liệu pháp lý của Vương quốc Anh và Khu vực Kinh tế Châu Âu (Pepperstone Limited)

Bằng việc mở tài khoản với Pepperstone Limited, bạn chỉ ra rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản được nêu ra trong mỗi một trong số các tài liệu này: