Live Support Centre

ข้อมูลสำหรับลูกค้า

การแยกเก็บบัญชีของลูกค้า

Pepperstone ทำการนำฝากเงินทุนของลูกค้าไว้ในบัญชีทรัสต์สำหรับลูกค้าที่มีการแยกไว้ต่างหากกับธนาคาร National Australia Bank

ธนาคาร National Australia Bank

 

ธนาคาร National Australia Bank เป็นธนาคารสัญชาติออสเตรเลียซึ่งเป็นธนาคารชั้นนำที่มีสินทรัพย์อยู่ในความดูแลกว่า 5 แสนล้าน AUD*

NAB

National Australia Bank Limited ได้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์และบริการที่เกี่ยวข้องแก่นักลงทุนทั้งจากภายในและนอกประเทศมากว่า 50 ปี ลูกค้าของธนาคารนี้มีหลากหลายประเภท เช่น กองทุนเพื่อการเกษียรอายุ ผู้จัดการด้านการลงทุน บริษัทประกันภัย ผู้รับฝากสินทรัพย์ระดับโลก และหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล

 

*ข้อมูลจาก: http://www.superreview.com.au/news/superannuation/custody-sector-increases-49-cent