Live Support Centre

ข้อมูลสำหรับลูกค้า

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นการศึกษาเศรษฐกิจในภาพรวม การเงิน การเมือง และปัจจัยอื่น ๆ ที่สะท้อนและชี้วัดระบบเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลต่อมูลค่าของตราสารทางการเงินต่าง ๆ ได้ ปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคและตัวชี้วัดสภาพเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดการเงินในอนาคตได้

ในแต่ละวันได้มีการประกาศข่าวด้านเศรษฐกิจและการเมืองออกมามากมายที่สามารถส่งผลโดยตรงต่อตลาดการเงิน ซึ่งรวมถึงตลาดฟอเร็กซ์ด้วย ดังนั้นเทรดเดอร์ควรทำความเข้าใจในวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้และนำมาใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเทรดที่ทำให้ได้กำไร

ตัวชี้นำ

 • นโยบายด้านเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ

  นโยบายด้านเศรษฐกิจคือวิธีการที่ประเทศใช้ในการกำกับระบบการค้า งบประมาณ และการกระจายรายได้ ซึ่งทำให้การแถลงนโยบายงบประมาณของประเทศต่าง ๆ เป็นตัวชี้วัดสำคัญในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนในสกุลเงินของประเทศนั้น ๆ ถ้าประเทศได้จัดสรรงบประมาณอย่างสมดุล มีการสนับสนุนการค้าขาย และมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ก้าวหน้า สกุลเงินของประเทศดังกล่าวควรจะมีค่ามากยิ่งขึ้น แต่ในทางตรงกันข้าม หากนโยบายงบประมาณทำให้เกิดการกระจายรายได้ไม่สม่ำเสมอ และไม่สนับสนุนโยบายทางเศรษฐกิจที่เอื้ออำนวย ค่าเงินของสกุลเงินดังกล่าวจะลดลงตามไปด้วย

 • การขาดดุลและเกินดุลของงบประมาณ

  กลุ่มประเทศที่มีสกุลเงินที่แข็งค่ามากที่สุดในตลาดฟอเร็กซ์เป็นกลุ่มประเทศที่มีการขาดดุลน้อยกว่า ซึ่งหมายความว่ากลุ่มประเทศดังกล่าวมีสถานะการเทรดที่ดีและยังสามารถปล่อยเงินกู้ยืมให้แก่ประเทศอื่น ๆ ได้อีกด้วย

 • ระดับและแนวโน้มทางการค้า

  ถ้าหากประเทศหนึ่งมีการทำธุรกรรมค้าขายจำนวนมากแล้ว สกุลเงินของประเทศดังกล่าวจะเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นมากตามไปด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อทุกคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินสกุลนี้ นอกจากนี้วงเงินรวมในการค้าขายที่มีปริมาณสูงยังบ่งชี้ถึงความสามารถในการแข่งขันในตลาดอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นตลาดฟอเร็กซ์ ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ หรือตลาดหุ้น โดยเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อแนวโน้มการซื้อขายจะเกี่ยวข้องกับอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก

 • เงินเฟ้อ

  เงินเฟ้อจะมีผลทำให้ค่าของเงินลดลง ดังนั้นอัตราเงินเฟ้อของสกุลเงินหนึ่ง ๆ ควรอยู่ในระดับที่เหมาะสม เนื่องจากเงินเฟ้อจะเกิดขึ้นในทุกประเทศ