Live Support Centre

ເຂົ້າໃຊ້ ບັນຊີອອນໄລນ໌ຂອງທ່ານ ຫລື ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນງານ.

ແພລຕຟອມການຊື້ຂາຍ

ມີໃຫ້ທ່ານ 11 ແພລຕຟອມການຊື້ຂາຍລວມເຖິງ MT4 ແລະ cTrader,Pepperstone ສະໜອງເທັກໂນໂລຊີ ເພື່ອດຳເນີນການຊື້ຂາຍໃນແຜນຂອງທ່ານ,ໃນທຸກເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.