Live Support Centre

ແພລຕຟອມການຊື້ຂາຍ

Trade Terminal

ແອພພລິເຄຊັນ Trade Terminal ແມ່ນປະກອບດ້ວຍຄຸນສົມບັດຕ່າງໆທີ່ອອກແບບມາເພື່ອດຳເນີນການເທຣດ ແລະວິເຄາະຕຳແໜ່ງທີ່ວ່ອງໄວທັນການ.

ຄຸນສົມບັດສຳຄັນປະກອບມີ ຟັງຄ໌ຊັນ take profit ແລະ stop loss ຂັ້ນສູງ, ປອບອັບ ການຄິດໄລ່ສຳລັບການຈັດສັນ ຂະໜາດ lot, ປິດຟັງຄ໌ຊັນ ທັງໝົດ,ຂໍ້ມູນຄຳສັ່ງ (ຂະໜາດ pip, ,ມູນຄ່າຕໍ່ pip), ຟັງຄ໌ຊັນການເຮັດວຽກທັງໝົດຂອງຄຳສັ່ງ ແລະຄວາມສາມາດ ໃນການກຳນົດຄຳສັ່ງ   ຖ້າມີການດຳເນີນຄຳສັ່ງໜຶ່ງ  ອີກຄຳສັ່ງຈະຖືກຍົກເລິກ . ນີ້ແມ່ນແອພພລິເຄຊັນທີ່ມີທຸກຄຸນສົມບັດໃນແອັບດຽວ ແລະກໍແມ່ນແອພພລິເຄຊັນທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນສຳລັບນັກຊື້ຂາຍ.

 

ດາວໂຫລດຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ທີ່ນີ້: STT - Trade Terminal.pdf

ວິທີໃຊ້  Trade Terminal