Live Support Centre

ແພລຕຟອມການຊື້ຂາຍ

Trade Terminal

ແອພພລິເຄຊັນ Trade Terminal ແມ່ນປະກອບດ້ວຍຄຸນສົມບັດຕ່າງໆທີ່ອອກແບບມາເພື່ອດຳເນີນການເທຣດ ແລະວິເຄາະຕຳແໜ່ງທີ່ວ່ອງໄວທັນການ.

ຄຸນສົມບັດສຳຄັນປະກອບມີ ຟັງຄ໌ຊັນ take profit ແລະ stop loss ຂັ້ນສູງ, ປອບອັບ ການຄິດໄລ່ສຳລັບການຈັດສັນ ຂະໜາດ lot, ປິດຟັງຄ໌ຊັນ ທັງໝົດ,ຂໍ້ມູນຄຳສັ່ງ (ຂະໜາດ pip, ,ມູນຄ່າຕໍ່ pip), ຟັງຄ໌ຊັນການເຮັດວຽກທັງໝົດຂອງຄຳສັ່ງ ແລະຄວາມສາມາດ ໃນການກຳນົດຄຳສັ່ງ   ຖ້າມີການດຳເນີນຄຳສັ່ງໜຶ່ງ  ອີກຄຳສັ່ງຈະຖືກຍົກເລິກ . ນີ້ແມ່ນແອພພລິເຄຊັນທີ່ມີທຸກຄຸນສົມບັດໃນແອັບດຽວ ແລະກໍແມ່ນແອພພລິເຄຊັນທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນສຳລັບນັກຊື້ຂາຍ.

 

ດາວໂຫລດຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ທີ່ນີ້: STT - Trade Terminal.pdf

ວິທີໃຊ້  Trade Terminal

 

 

ຂໍ້ມູນນີ້ເຮົດຂຶ້ນໂດຍບຸກຄົນທີ່ສາມ ເຊີ່ງບໍ່ໄດ້ສະທ້ອນເຖິງຄວາມຄິດເຫັນຂອງເປປເປີສະໂຕນ ຂໍ້ມູນນີ້ເປັນຂໍ້ມູນທົ່ວໄປບໍ່ໄດ້ເປັນການຄຳນຶງເຖີງວັດຖຸປະສົງ ສະຖານະການທາງການເງີນຫຼືຄວາມຕ້ອງການສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານ ຂໍ້ມູນນີ້ບໍ່ສາມາດຕີຄວາມໄດ້ວ່າເປັນຂໍ້ສະເໜີ ຄຳແນະນຳຫຼືການຊັກຊວນໃຫ້ເກິດການຊື້ອຂາຍຫຼືເຂົ້າຣ່ວມໃນກົນລະຍຸດການເທຣດໃດໆທັງສິ້ນ ເປປເປີສະໂຕນບໍ່ຮັບຮອງວ່າຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຖືກຕ້ອງ ເປັນຂໍ້ມູນປະຈຸບັນຫຼືຂໍ້ມູນທີ່ສົມບູນ ແລະການຕັດສິນໃຈໃນການເທຣດຫຼືການລົງທຸນຂອງທ່ານບໍ່ຄວນຢູ່ກົບຂໍ້ມູນເຫຼ່ານີ້