Live Support Centre

ແພລຕຟອມການຊື້ຂາຍ

Tick Chart Trader

ເປັນການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຟັງຄ໌ຊັນ  one click trading , Tick Chart Trade  ເປັນການສະແດງຜົນການເຮັດເຄື່ອງໝາຍຕິກແບບວ່ອງໄວພິເສດທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ນັກຊື້ຂາຍມີໂອກາດເພື່ອວາງເທຣດໄລຍະສັ້ນໃນຊ່ວງຂື້ນສູງສຸດ ຫລື ຫລຸດລົງ ໃນ tick chart.

ແອັບນີ້ມີຄຸນສົມບັດຫລາກຫລາຍ ເຊິ່ງລວມມີ tick charts ປະເພດຕ່າງໆ,ຄວາມສາມາດໃນການດາວໂຫຼດ  tick data  ແລະ ຟັງຄ໌ຊັນ  one-click trading. ນີ້ສາມາດແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບສຳລັບຜູ້ຄ້າກຳໄລ ແລະນັກຊື້ຂາຍທີ່ກຳລັງຊອກຫາ ການປ້ອນຂໍ້ມູນຄຳສັ່ງທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງຢ່າງແນ່ນອນ.

 

ດາວໂຫລດຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ທີ່ນີ້: STT - Tick Chart Trader.pdf