Live Support Centre

ແພລຕຟອມການຊື້ຂາຍ

Stealth Orders

ແອພພລິເຄຊັ່ນ Stealth Orders  ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກຊື້ຂາຍເຊື່ອງຄຳສັ່ງ  ລໍ້ຖ້າຂອງພວກເຂົາໂດຍບໍ່ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕະຫລາດອື່ນໆເຫັນໄດ້.

ແທນທີ່ຈະວາງຄຳສັ່ງ stop ຫລື limit; ແອັບຈະລໍຖ້າໃຫ້ໄປຮອດລະດັບລາຄາທີ່ປ້ອນເຂົ້າ ແລະຈາກນັ້ນ ຈະຊື້ ຫລື ຂາຍ ໃນຕະຫລາດ.

 

ດາວໂຫລດຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ທີ່ນີ້: STT - Stealth Orders.pdf