Live Support Centre

ແພລຕຟອມການຊື້ຂາຍ

Session Map

Session Map ຈະສະແດງໃຫ້ນັກຊື້ຂາຍເຫັນເຊຊັ່ນເວລາ ທີ່ ຊີດນີ, ໂຕກຽວ , ລອນດອນ ແລະນີຢອກ ໂດຍຜ່ານ ແຜນທີ່ທົ່ວໂລກທີ່ມີການນຳສະເໜີຢ່າງດີ.

ນັກຊື້ຂາຍສາມາດເບິ່ງເຊຊັ່ນຕະຫລາດທີ່ຍັງຄ້າງຢູ່ ໄດ້ຕາມເວລາຕົວຈິງເຊິ່ງເກີດມີການທັບຊ້ອນກັນຂອງເຊຊັ່ນ ແລະເຊຊັ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັຂ່າວສານ. ນີ້ສາມາດແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ມີພລັງສຳລັບນັກຊື້ຂາຍແຕ່ລະຄົນທີ່ຕ້ອງການເອົາປະໂຫຍດຈາກ ຊ່ວງເວລາ ທີ່ສະພາບຄ່ອງ ຂື້ນສູງສຸດ ແລະເຊຊັ່ນ ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຫດການ.

 

ດາວໂຫລດຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ທີ່ນີ້: STT - Session Map.pdf

ວິທີໃຊ້  Session Map