Live Support Centre

ແພລຕຟອມການຊື້ຂາຍ

Sentiment Trader

Sentiment Trader  ໃຫ້ຄວາມງ່າຍດາຍໃນການອ່ານການເຣດຕິ້ງຂອງສະພາບຕະຫລາດສຳລັບຕະຫລາດສະເພາະໃດໜຶ່ງ.

ດຽວນີ້ນັກຊື້ຂາຍສາມາດເຂົ້າເຖິງ ຂໍ້ມູນສະພາບຕະຫລາດໄດ້ແບບສົດໆ, ສາມາດຈັດກຽມອຸປະກອນໃຫ້ມັນດ້ວຍຂໍ້ມູນອັບເດດໃໝ່ຫຼ້າສຸດກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈໃນການຊື້ຂາຍຂອງພວກເຂົາ. ບາງຄຸນສົມບັດສຳຄັນຂອງເຄື່ອງມືນີ້ປະກອບມີຂໍ້ມູນສະພາບຕະຫລາດ ທັງໝົດ ແລະປະຫວັດຂອງຕົວເລກສະພາບຕະຫລາດທຽບກັບລາຄາຕະຫລາດ.

 

ດາວໂຫລດຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ທີ່ນີ້: STT - Sentiment Trader.pdf

ວິທີໃຊ້  Sentiment Trader