Live Support Centre

ແພລຕຟອມການຊື້ຂາຍ

Mini Terminal

ເປັນເວີຊັ່ນຫຍໍ້ຂອງ Trader Terminal,Mini Terminal ໃຫ້ທ່ານທຸກໆຟັງຄ໌ຊັນຂອງ Trade Terminal   ແຕ່ວ່າຈະໃຫ້ຄວາມສົນໃຈພຽງຕະຫລາດດຽວ.

ບາງປະໂຫຍດຫລັກໆຂອງເທີຣມິນາລນີ້ລວມເຖິງ  ການເຂົ້າເຖິງຄຳສັ່ງດ່ວນ,ຟັງຄ໌ຊັນ take profit  ແລະ stop loss ຂັ້ນສູງ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດຂອງ OCO  ( ຖ້າມີການດຳເນີນຄຳສັ່ງໜຶ່ງ  ອີກຄຳສັ່ງຈະຖືກຍົກເລິກ)–ຄຸນສົມບັດທີ່ບໍ່ມີໃຫ້ໃຊ້ໃນ MT4 ກ່ອນໜ້ານີ້.

 

ດາວໂຫລດຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ທີ່ນີ້: STT - Mini Terminal.pdf