Live Support Centre

ແພລຕຟອມການຊື້ຂາຍ

Market Manager

Market Manager  ຈະເປັນຜູ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບລາຄາຕະຫລາດ ແລະຄຳສັ່ງເປີດ , ຄຳສັ່ງລໍຖ້າ. ມັນຈະນຳສະເໜີປະຕູທາງເຂົ້າສູ່ການຈັດການບັນຊີໂດຍບໍ່ຕ້ອງ ເຂົ້າເຖິງ ເທີຣມິນາລ ຂອງ MT4 ຢ່າງສົມບູນກໍໄດ້.

ນັກຊື້ຂາຍສາມາດເຂົ້າເຖິງຄຸນສົມບັດຕ່າງໆທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ ເຊັ່ນ ຂໍ້ມູນບັນຊີ,ການດຳເນີນຄຳສັ່ງດ່ວນ ພ້ອມດ້ວຍຄວາມສາມາດໃນການຕັ້ງເປີເຊັນ ຕາມ ທຶນສ່ວນເຈົ້າຂອງ ຫລື ເປີເຊັນຕາມ ຄຳສັ່ງຂີດຈຳກັດຍອດເຫຼືອ ແລະສາມາດໃຊ້ປຸ່ມປິດເປີດດ່ວນລະຫວ່າງ ສິນຊັບຂອງສະກຸນເງິນສະເພາະໃດໜຶ່ງ. ນອກນັ້ນ,ມັນຍັງໃຫ້ທ່ານຕິດຕາມກວດກາຂໍ້ມູນການຊື້ຂາຍທີ່ສຳຄັນທັງໝົດ ເຊິ່ງສະແດງເປັນຈຳນວນ ສ່ວນຮ້ອຍ: ຈຳນວນມາຣຈີ້ນໃຊ້ຢູ່,ຄ່າລອຍຕົວຂອງ P/L ຂອງໂພຊີຊັ່ນທັງໝົດ ແລະຈຳນວນຂອງ  pips ທີ່ຄອບຄອງ. ນີ້ສາມາດເປັນວິທີທີ່ຍອດຍ້ຽມຖ້າຢາກໄດ້ຮູບຖ່າຍຂອງຕຳແໜ່ງການເທຣດປະຈຸບັນຂອງທ່ານ.

 

ດາວໂຫລດຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ທີ່ນີ້: STT - Market Manager.pdf