Live Support Centre

ແພລຕຟອມການຊື້ຂາຍ

MAM / PAMM

(ຜູ້ຈັດການບັນຊີຫລາຍບັນຊີ/ໂມດູລຄຸ້ມຄອງຈັດສັນສ່ວນຮ້ອຍ)

ຜູ້ຈັດການບັນຊີຫລາຍບັນຊີ(MAM) ອອກແບບມາສຳລັບ ຜູ້ຈັດການເງິນທັງຫລາຍ. ມັນເປັນເຄື່ອງມືຊອບແວທີ່ໄດ້ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັນແລະມີຄວາມສຳຄັນ ເພື່ອດຳເນີນຄຳສັ່ງບລັອກຢ່າງວ່ອງໄວດ້ວຍການຄລິກ ລຸ່ມການຈັດແຈງບັນຊີມາສເຕີພຽງໜຶ່ງຄັ້ງ ແລະມັນຈະເຮັດໃຫ້ການຈັດສັນການເທຣດເປັນອັດຕະໂນມັດໄປຍັງບັນຊີລູກຄ້າໂດຍງ່າຍໆ.

ຊອບແວ  PAM MAM Software Multi Account Manager  ໄດ້ອອກແບບມາສຳລັບຜູ້ຈັດການເງິນໂດຍສະເພາະ  ເຊິ່ງເປັນຜູ້ໃຊ້ ແພລຕຟອມ Metatrader 4.

ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າມັນແມ່ນໃຊ້ສຳລັບນັກຊື້ຂາຍທີ່ຈັດການບັນຊີຫລາຍບັນຊີ ແລະໃຊ້ Expert Advisors (EAs). MAM ໄດ້ຂະຫຍາຍຟັງຄ໌ຊັນການເຮັດວຽກຂອງແພລຕຟອມ MetaTrader 4 ໂດຍການເຮັດໃຫ້ຜູ້ຈັດການເງິນສາມາດ  ເຮັດການຊື້ຂາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະສາມາດຈັດການຫລາຍບັນຊີຈາກໜ້າຈໍດຽວ ຂອງ MT4 .

ບັນຊີທີ່ມີການຈັດການທັງໝົດຈະສາມາດຊື້ຂາຍໄດ້ຈາກ ແອັພພລິເຄຊັນ  MT4 client terminal  ອັນດຽວ. MAM ໄດ້ອອກແບບມາໂດຍຖືເອົາ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືແລະຄວາມໄວຂອງການດຳເນີນການເປັນສຳຄັນ. ເວົ້າສັ້ນໆກໍຄື, MAM ໄດ້ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບ ເຊີບເວີ MT4 ແລ້ວ.

Multi Account Manager (MAM)

ຂະບວນການທັງໝົດແມ່ນລວມສູນ ແລະເຮັດຜ່ານເຊີບເວີເຊິ່ງອະນຸຍາດການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັນມີຄວາມໄວແລະໜ້າເຊື່ອຖື. ຫລາຍຮ້ອຍບັນຊີສາມາດເຮັດການເທຣດດ້ວຍພຽງໜຶ່ງຄລິກ ແລະເກືອບວ່າບໍ່ມີການຊັກຊ້າໃນການຈັດສັນການເທຣດເລີຍ.

ບາງປະໂຫຍດແລະຄຸນສົມບັດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ:

  • ຄຳສັ່ງບລັອກການເທຣດຈາກບັນຊີມາສະເຕີດຽວ ໂດຍການໃຊ້ MT4 client terminal
  • ນຳນວນບັນຊີລູກຄ້າທີ່ບໍ່ຈຳກັດ
  • ມີວິທີການຈັດສັນ 3 ວິທີ–Lot, ເປີເຊັນ,ສັດສ່ວນ
  • ການຈັດສັນໄປຍັງລູກຄ້າໄດ້ຕ່ຳພຽງ 0.01 lot  (1000 ຫົວໜ່ວຍສະກຸນເງິນ)
  • ຈັດການບັນຊີມາສເຕີຫລາຍບັນຊີ ເຊິ່ງມີຍຸດທະສາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
  • ປະເພດຄຳສັ່ງທຳມະດາທັງໝົດທີ່ຮອງຮັບ: Market, Stop, Limit
  • ປະເພດຄຳສັ່ງຈຳເພາະທັງໝົດທີ່ຮອງຮັບ: Trailing Stop, Close by ແລະ Close all
  • ອະນຸຍາດ Expert Advisor (EA) ເຮັດການເທຣດ
  • ຈັດການແຕ່ລະເດືອນ,ແຕ່ລະສາມເດືອນ ແລະການລາຍງານຂອງລູກຄ້າປະຈຳປີ ຜ່ານ  MT Manager ໄດ້ຢ່າງງ່າຍໆ
  • ຄວບຄຸມກວດກາຄ່າຄອມມີສຊັ່ນແລະຜົນການເທຣດ ຕາມເວລາຕົວຈິງ

‘ຂໍເຂົ້າເຖິງ MAM / PAMM :'