Live Support Centre

ແພລຕຟອມການຊື້ຂາຍ

ແອັບການເທຣດຜ່ານ iPhone 

MetaTrader 4 App ສຳລັບ iPhone® ໃຫ້ທ່ານເທັກໂນໂລຊີການຊື້ຂາຍໂຟຣເຣັກຊ໌ທີ່ທັນສະໄໝຂອງ Pepperstone ແລະໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງບັນຊີຊື້ຂາຍ ຜ່ານ Meta trader 4, ເຊິ່ງງ່າຍໃນການນຳໃຊ້ແລະ  ມີໜ້າຈໍຜູ້ໃຊ້ ທີ່ເຊື່ອໃຈໄດ້ສຳລັບ ອຸປະກອນ Iphone.

iPhone Trading App

ແອັພພລິເຄຊັນ ການເທຣດໂຟຣເຣັກຊ໌ ສຳລັບ ໂທລະສັບມືຖືໃຫ້ທ່ານປັບປ່ຽນໄດ້ແລະຄຸນສົມບັດທີ່ຕ້ອງການທ່ານອາດຕ້ອງການເພື່ອການເທຣດຈາກທຸກຫົນທຸກແຫ່ງແລະທຸກເວລານາທີຕາມທີ່ຕ້ອງການ.

 
 Live Quotes in Your Hand

ຜົນລາຄາຕົວຈິງໃນມືຂອງທ່ານ

 ແພພລິເຄຊັ່ນ  ຂອງ Pepperstone  ສຳລັບ  iPhone® ມີຈຸດເດັ່ນຄື ຄຳສັ່ງດຳເນີນການ ແຕະໜຶ່ງຄັ້ງ ແບບໄວສຸດໆ,ເຮັດການຊື້ຂາຍຈາກຫລາຍໜ້າຈໍ ແລະການເບິ່ງທີ່ກຳນົດເອງເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນອັດຕາແລກປ່ຽນ ຕາມເວລາຕົວຈິງ.

 

 
Advanced Charting

ການເຮັດກຣາຟຂັ້ນສູງ

ພຽງແຕ່ຮູດງ່າຍໆເພື່ອເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຜ່ານມາແລະກຣາຟທີ່ມີສີສັນ .  ແພພລິເຄຊັ່ນ  ຂອງ Pepperstone  ສຳລັບ  iPhone® ໃຫ້ການວິເຄາະ ໂຟຣເຣັກຊ໌ເຮັດວຽກຢ່າງບໍ່ຢຸດນິ້ງ

 

 

Download Pepperstone iPhone Trading App

ດາວໂຫລດ iPhone Trading App ຂອງ Pepperstone

ແພພລິເຄຊັ່ນ  ຂອງ Pepperstone  ສຳລັບ  iPhone® ແມ່ນມີໃຫ້ສຳລັບ ບັນຊີການຊື້ຂາຍເດໂມ ແລະບັນຊີຈິງ  ແລະຟຣີ ດາວໂຫລດ ຈາກ Apple App Store.