Live Support Centre

ແພລຕຟອມການຊື້ຂາຍ

iPad / Tablet Trading App

Tablet Trading App ຂອງ Pepperstone ໃຫ້ທ່ານເທັກໂນໂລຊີການຊື້ຂາຍໂຟຣເຣັກຊ໌ທີ່ທັນສະໄໝຂອງ Pepperstone ແລະໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງບັນຊີຊື້ຂາຍ ຜ່ານ MetaTrader 4, ເຊິ່ງງ່າຍໃນການນຳໃຊ້ແລະ  ມີໜ້າຈໍຜູ້ໃຊ້ ທີ່ເປັນມິດສຳລັບ ອຸປະກອນ Tablet.

ແອັພພລິເຄຊັນ ການເທຣດໂຟຣເຣັກຊ໌ ສຳລັບ ໂທລະສັບມືຖືໃຫ້ທ່ານປັບປ່ຽນໄດ້ແລະຄຸນສົມບັດທີ່ທ່ານອາດຕ້ອງການເພື່ອການເທຣດຈາກທຸກຫົນທຸກແຫ່ງແລະທຸກເວລານາທີຕາມທີ່ຕ້ອງການ.

iPad / Tablet Trading App

ຜົນລາຄາຕົວຈິງໃນມືຂອງທ່ານ

ແພພລິເຄຊັ່ນ  ຂອງ Pepperstone  ສຳລັບ  iPad® ມີຈຸດເດັ່ນຄື ຄຳສັ່ງດຳເນີນການ ແຕະໜຶ່ງຄັ້ງ ແບບໄວສຸດໆ,ເຮັດການຊື້ຂາຍຈາກຫລາຍໜ້າຈໍ ແລະການເບິ່ງທີ່ກຳນົດເອງເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນອັດຕາແລກປ່ຽນ ຕາມເວລາຕົວຈິງ.

ຄວາມສາມາດການເທຣດທີ່ຄົບຖ້ວນ

ພຽງແຕ່ຮູດງ່າຍໆເພື່ອເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຜ່ານມາແລະກຣາຟທີ່ມີສີສັນ .  Tablet App ຂອງ Pepperstone   ໃຫ້ການວິເຄາະ ໂຟຣເຣັກຊ໌ເຮັດວຽກຢ່າງບໍ່ຢຸດນິ້ງ

Download Pepperstone iPad Trading App

ດາວໂຫລດ  Trading App ສຳລັບ  Ipad

Tablet App ຂອງ Pepperstone  ສຳລັບ  iPhone® ແມ່ນມີໃຫ້ສຳລັບ ບັນຊີການຊື້ຂາຍເດໂມ ແລະບັນຊີຈິງ  ແລະຟຣີ ດາວໂຫລດ ຈາກ Apple App Store.

Tablet Trading App  ອື່ນໆ