Live Support Centre

ແພລຕຟອມການຊື້ຂາຍ

Indicators

Candle Countdown

ຕົວຊີ້ບອກ ຂອງ Candle Countdown ຈະສະແດງໃຫ້ນັກຊື້ຂາຍເຫັນ ເວລາເຫຼືອໃນແທ່ງປະຈຸບັນ ຫລື ກອບເວລາຕ່າງກັນທີ່ໄດ້ເລືອກ ( ຕົວຢ່າງ, ເວລາທີ່ເຫຼືອເທິງ ແທ່ງທຽນ   H1   ໃນຂະນະທີ່ເບິ່ງກຣາຟ   H5 ).

 

ດາວໂຫລດຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ທີ່ນີ້: STT - Candle Countdown indicator.pdf


Chart Group

ມັນໄດ້ອອກແບບຂື້ນມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກໃນ  MT4 ງ່າຍຂື້ນ , ຕົວຊີ້ບອກ ຂອງ Chart Group ເຮັດໃຫ້ນັກຊື້ຂາຍສາມາດ ຕັ້ງແຜນພູມທີ່ມີຄູ່ສະກຸນອັນດຽວກັນ ໄປຍັງ ກຸ່ມສະເພາະໜຶ່ງ. ເວລາໃດກໍຕາມເມື່ອ ໜຶ່ງໃນແຜນພູມສະກຸນເງິນມີການປ່ຽນ, ແຜນພູມທັງໝົດໃນກຸ່ມຈະອັບເດດໄປເປັນສະກຸນເງິນໃໝ່. ນີ້ຈະເຮັດໃຫ້່ມີວິທີທີ່ໄວຂື້ນແລະສະດວກຂື້ນ ເພື່ອປັບປຽ່ນແຜນພູມໃນທົ່ວກອບເວລາທີ່ມີຫລາຍລາຍການ.

 

ດາວໂຫລດຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ທີ່ນີ້: STT - Chart Group indicator.pdf


Freehand Drawing

ຕົວຊີ້ບອກ Freehand Drawing  ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກຊື້ຂາຍສາມາດແຕ້ມເທິງແຜນພູມຂອງພວກເຂົາໂດຍກົງໄດ້. ພຽງກົດປຸ່ມ   D  ຄ້າງໄວ້ ໃນຂະນະທີ່ຍ້າຍເມົາສ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໃສ່ພາບປະກອບ ເທິງແຜນພູມ ແລະເຮັດເຄື່ອງໝາຍສະເພາະດ້ວຍຕົນເອງ ສຳລັບລະດັບແລະເຫດການຂອງແຜນພູມທີ່ສຳຄັນ.

 

ດາວໂຫລດຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ທີ່ນີ້: STT - Freehand Drawing indicator.pdf


High-Low

ຕົວຊີ້ບອກ High-Low ເຮັດໃຫ້ນັກຊື້ຂາຍສາມາດເບິ່ງ ຈຸດສູງ–ຕ່ຳ ຂອງຊ່ວງໄລຍະເວລາຈຳເພາະໄດ້(ຕົວຢ່າງ . D1) ຢູ່ເທິງແຜນພູມກອບເວລາໃນປັດຈຸບັນຂອງພວກເຂົາ  (ຕົວຢ່າງ, H1). ນອກຈາກນັ້ນ ຕົວຊີ້ບອກຍັງຟັງຄ໌ຊັນເພື່ອເປີດໃຊ້ ການເຕືອນລາຄາໃນເວລາເກີນລະດັບຂອງຄີ ສູງ–ຕ່ຳ.

 

ດາວໂຫລດຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ທີ່ນີ້: STT - High-Low indicator.pdf


Order History

ຕົວຊີ້ບອກ  Order History ສາມາດແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະໂຫຍເພື່ອເບິ່ງຄືນ ການເທຣດໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ໃນ  MT4. ຕົວຊີ້ບອກນີ້ ກຳນົດຈຸດ  ເປີດ ແລະປິດ ການຊື້ຂາຍຈຳເພາະດ້ວຍການລົງສີທີ່ງ່າຍຕໍ່ການລະບຸການເທຣດທີ່ກຳໄລ ແລະຂາດທຶນ.

 

ດາວໂຫລດຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ທີ່ນີ້: STT - Order History indicator.pdf


Pivot

ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ກັນແຜ່ຫລາຍແລະສຳຄັນສຳລັບການລະບຸລະດັບຕະຫລາດທີ່ສຳຄັນ,ຕົວຊີ້ບອກ ຈຸດ pivot ສະແດງຈຸດ pivot  ໃນຕະຫລາດບົນພື້ນຖານຂອງລະດັບສູງ,ຕ່ຳ ແລະຈຸດປິດຂອງມື້ເທຣດກ່ອນໜ້ານີ້. ຕົວຊີ້ບອກນີ້ແມ່ນສາມາດກຳນົດເອງໄດ້ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດກຳນົດຈຸດ pivot ຕໍ່ກັບ ກອບເວລາທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການໄດ້.


Renko

ເປີດໃຊ້ງານເທິງແຜນພູມແບບສົດໆ ແລະແບບອອບໄລນ໌,ຕົວຊີ້ບອກ Renko  ທັບຊ້ອນ ແທ່ງ Renko ຢູ່ດ້ານເທິງສຸດຂອງແຜນພູມທຳມະດາໃນ MT4.  ຕົວຊີ້ບອກນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການບລັອກການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາທີ່ທັບຊ້ອນກັນເພື່ອບໍ່ສົນໃຈເວລາຂອງແຜນພູມແລະໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາໃນຕະຫລາດ.

 

ດາວໂຫລດຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ທີ່ນີ້: STT - Renko indicator.pdf