Live Support Centre

ແພລຕຟອມການຊື້ຂາຍ

ຂໍ້ມູນເວລາຕົວຈິງ Excel (RTD)

Excel RTD ສາມາດເປັນເຄື່ອງທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຄວບຄຸມຕິດຕາມ, ວິເຄາະແລະຟັງຄ໌ຊັນການລາຍງານ ໃນ Excel  ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງຕະຫລາດຕາມເວລາຕົວຈິງ.

ນັກຊື້ຂາຍສາມາດສ້າງ  spreadsheet ແບບງ່າຍໆ ທີ່ຈະສະແດງ ແລະວິເຄາະບັນຊີ ແລະ ຂໍ້ມູນລາຄາຂອງພວກເຂົາ ຜ່ານ ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ MetaTrader 4. ຜູ້ໃຊ້ Excel ຂັ້ນສູງສາມາດໃຊ້ Visual Basic ສຳລັບແອັບພລິເຄຊັນ (VBA) programming ເພື່ອສ້າງ ອິນເຕີເຟສຂອງການຊື້ຂາຍທີ່ສາມາດກຳນົດເອງໄດ້ ໃນ Excel ເພື່ອດຳເນີນຄຳສັ່ງການຊື້ຂາຍຕາມລາຄາຕະຫລາດອີງຕາມແບບຈຳລອງທາງດ້ານການເງິນຂອງພວກເຮົາ.

 

ດາວໂຫລດຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ທີ່ນີ້: STT - Excel RTD.pdf

ວິທີໃຊ້  Excel RTD