Live Support Centre

ແພລຕຟອມການຊື້ຂາຍ

cTrader WebTrader

cTrader WebTrader ແມ່ນເປັນອິນເຕີເຟສທາງເວັບໄຊທ໌ທີ່ມີຄວາມໄວໃນການຕອບຮັບເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຊ້ບັນຊີ cTrader ຂອງທ່ານຈາກທຸກໆເວັບບຣາວເຊີໄດ້.

cTrader Webtrader

ຄຸນສົມບັດຫຼັກໆ ຂອງ cTrader Web ແມ່ນການເນັ້ນສ້າງ cTrader Web ໃຫ້ມີຄວາມຄືກັນກັບແພລຕຟອມ cTrader. ໝາຍວ່າທ່ານຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງ ຄຸນສົມບັດທັງໝົດຂອງ ແພລຕຟອມ cTrader ໄດ້ທີ່ finger tips ໃນເວລາໃຊ້ cTrader Web.

Launch Pepperstone cTrader Webtrader

ເປີດໃຊ້ cTrader Webtrader ຂອງ Pepperstone 

cTrader WebTrader ແມ່ນເປັນອິນເຕີເຟສທາງເວັບໄຊທ໌ທີ່ມີຄວາມໄວໃນການຕອບຮັບເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຊ້ບັນຊີ cTrader ຂອງທ່ານຈາກທຸກໆເວັບບຣາວເຊີໄດ້.