Live Support Centre

ແພລຕຟອມການຊື້ຂາຍ

cTrader Mobile

ສາມາດເຂົ້າໃຊ້ໄດ້ຜ່ານອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ລະບົບເຊັ່ນ  iOS ຫຼື Android , ແອັພພລິເຄຊັນ Trader Mobile ຂອງ  Pepperstone ທີ່ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າສາມາດເຮັດໃຫ້ ທ່ານຮັບສະພາວະການເທຣດໄດ້ຈາກໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານໂດຍກົງຢ່າງໂດດເດັ່ນ.

cTrader Mobile

ເນັ້ນໜັກການເທຣດ ແບບ “on-the-go”ະ, cTrader Mobile ຈະໃຫ້ໜ້າຈໍຜູ້ໃຊ້ທີ່ສາມາດໃຊ້ ເພື່ອດຳເນີນຄຳສັ່ງ ,ປິດຄຳສັ່ງ ,ແກ້ໄຂຄຳສັ່ງ ແລະຈັດການບັນຊີ.

Launch Pepperstone cTrader Mobile

ເປີດໃຊ້  Pepperstone cTrader Mobile

ສາມາດເຂົ້າໃຊ້ໄດ້ຜ່ານອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ລະບົບເຊັ່ນ  iOS ຫຼື Android , ແອັພພລິເຄຊັນ Trader Mobile ຂອງ  Pepperstone ທີ່ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າສາມາດເຮັດໃຫ້ ທ່ານຮັບສະພາວະການເທຣດໄດ້ຈາກໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານໂດຍກົງຢ່າງໂດດເດັ່ນ.

Download Pepperstone Android Trading App

ດາວໂຫລດ ແອັບ ຂອງ Pepperstone ສຳລັບ  Android 

ແພພລິເຄຊັ່ນ  ຂອງ Pepperstone  ສຳລັບ  Android®ແມ່ນມີໃຫ້ສຳລັບ ບັນຊີການຊື້ຂາຍເດໂມ ແລະບັນຊີຈິງ  ແລະຟຣີ ດາວໂຫລດ ຈາກ Android Market

Download Pepperstone iPhone Trading App

ດາວໂຫລດ  iPhone Trading App ຂອງ Pepperstone

ແພພລິເຄຊັ່ນ  ຂອງ Pepperstone  ສຳລັບ  iPhone® ແມ່ນມີໃຫ້ສຳລັບ ບັນຊີການຊື້ຂາຍເດໂມ ແລະບັນຊີຈິງ  ແລະຟຣີ ດາວໂຫລດ ຈາກ Apple App Store.