Live Support Centre

ແພລຕຟອມການຊື້ຂາຍ

cTrader cAlgo

ອົງປະກອບໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງ  ຊຸດໂປຼແກຣມ  cTrader ,  ແພລຕຟອມ  cAlgo ຂອງ Pepperstone ຖືກເຊື່ອວ່າແມ່ນເປັນແພລຕຟອມທີ່ມີພະລັງໃນການສ້າງ ແລະຊື້ຂາຍດ້ວຍຫຸ່ນຍົນ ແລະຕົວຊີ້ບອກທີ່ໄດ້ພັດທະນາໃນໂປຣແກຣມ C#. ຟັງຄ໌ຊັນ back-testing ໃນແພລຕຟອມທີ່ງ່າຍໃນການນຳໃຊ້,ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເລືອກຈາກຊັບພຍາກອນ C# ທີ່ຫລາກຫລາຍ ເພື່ອຊ່ວຍພວກເຂົາຂຽນ ຂັ້ນຕອນວິທີ (algorithms) ຂອງພວກເຂົາເອງ.

cTrader cAlgo

ຟັງຄ໌ຊັນ back-testing ໃນແພລຕຟອມທີ່ງ່າຍໃນການນຳໃຊ້,ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເລືອກຈາກຊັບພຍາກອນ C# ທີ່ຫລາກຫລາຍ ເພື່ອຊ່ວຍພວກເຂົາຂຽນ ຂັ້ນຕອນວິທີ (algorithms) ຂອງພວກເຂົາເອງ.

Download Pepperstone cTrader cAlgo

ດາວໂຫລດ cTrader cAlgo ຂອງ  Pepperstone

ອົງປະກອບໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງ  ຊຸດໂປຼແກຣມ  cTrader ,  ແພລຕຟອມ  cAlgo ຂອງ Pepperstone ແມ່ນເປັນແພລຕຟອມໜຶ່ງເພື່ອສ້າງ ແລະຊື້ຂາຍດ້ວຍຫຸ່ນຍົນ ແລະຕົວຊີ້ບອກທີ່ໄດ້ພັດທະນາໃນໂປຣແກຣມ C#.