Live Support Centre

ແພລຕຟອມການຊື້ຂາຍ

Correlation Trader

Correlation Trader ສາມາດເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສຸດຍອດສຳລັບການປຽບທຽບການແຂ່ງຂັນຂອງຕະຫລາດ. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານສາມາດເບິ່ງສ່ວນຕ່າງ ຫລື ສ່ວນຄ້າຍຄືກັນຕາມເວລາຕົວຈິງ ໃນຄວາມສຳພັນກັນລະຫວ່າງຕະຫລາດສອງບ່ອນ.

ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເລືອກຂອບເຂດຂອງກອບເວລາເພື່ອປຽບທຽບຄວາມສຳພັນກັນຂອງສິນຊັບ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແຜງດຳເນີນຄຳສັ່ງດ່ວນ ສຳລັບ ປ້ອນຄຳສັ່ງການຊື້ຂາຍຕາມລາຄາຕະຫລາດໂດຍອີງໃສ່ການປຽບທຽບໃນຕະຫລາດຕາມເວລາຕົວຈິງ.

 

ດາວໂຫລດຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ທີ່ນີ້: STT - Correlation Trader.pdf