Live Support Centre

ແພລຕຟອມການຊື້ຂາຍ

Correlation Matrix

ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ນັກຊື້ຂາຍ ມີຄວາມເຂົ້າຕະຫລາດຂອງພວກເຂົາເລິກເຊິ່ງຍິ່ງຂື້ນ ແລະຄວາມສ່ຽງຂອງການເທຣດ,Correlation Matrix ຈະສະແດງສິນຊັບໃດໜຶ່ງແລະຄວາມສຳພັນກັນລະຫວ່າງສິນຊັບນັ້ນ ແລະຕະຫລາດອື່ນໆ.

ສິ່ງນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ນັກຊື້ຂາຍສາມາດປະເມີນ ໂພຊີຊັ່ນເປີດໃດໜຶ່ງ ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວບໍ່ວ່າໂພຊີຊັ່ນເປີດນັ້ນຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ບໍ່ເໝາະສົມບົນພື້ນຖານຂອງທິດທາງການຊື້ຂາຍຂອງພວກເຂົາ ຫລືບໍ  ແລະ ຄວາມສຳພັນກັນລະຫວ່າງການເທຣດເຫຼົ່ານັ້ນ. ນີ້ເປັນການມອບອຳນາດແກ່ນັກຊື້ຂາຍຢ່າງສຳຄັນພ້ອມດ້ວຍຄວາມຮູ້ທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການເພື່ອຫລີກລ່ຽງການເທຣດຊ້ຳກັນ ໃນຄູ່ເທຣດທີ່ຕ່າງກັນ.

 

ດາວໂຫລດຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ທີ່ນີ້: STT - Correlation Matrix.pdf

ວິທີໃຊ້  Correlation Matrix