Live Support Centre

ແພລຕຟອມການຊື້ຂາຍ

Connect

ແມ່ນອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ນັກຊື້ຂາຍເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.

ຄຸນສົມບັດນີ້ຈະເຊື່ອມນັກຊື້ຂາຍເຂົ້າກັບ  Portal ລວມສູນເຊັ່ນ: (ໂປຣແກຣມການສັງລວມຟີດເວັບໄຊທ໌) RSS News feeds,ປະຕິທິນເສດຖະກິດ,ຄູ່ມືແນະນຳການຊື້ຂາຍຂອງ Pepperstone ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ Secure Client Portal ຂອງທ່ານໂດຍກົງເພື່ອຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີ ຫລື ຮັບຂໍ້ມູນອື່ນໆ. ທັງໝົດນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນ MT4.