Live Support Centre

ແພລຕຟອມການຊື້ຂາຍ

ແອັບການເທຣດ ຜ່ານ Android 

MetaTrader 4 App ສຳລັບ Android® ໃຫ້ທ່ານເທັກໂນໂລຊີການຊື້ຂາຍໂຟຣເຣັກຊ໌ທີ່ທັນສະໄໝຂອງ Pepperstone ແລະໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງບັນຊີຊື້ຂາຍ ຜ່ານ MetaTrader 4, ເຊິ່ງງ່າຍໃນການນຳໃຊ້ແລະ  ມີໜ້າຈໍຜູ້ໃຊ້ ທີ່ເປັນມິດສຳລັບ ອຸປະກອນ Android.

ແອັພພລິເຄຊັນ ການເທຣດໂຟຣເຣັກຊ໌ ສຳລັບ ໂທລະສັບມືຖືໃຫ້ທ່ານປັບປ່ຽນໄດ້ແລະຄຸນສົມບັດທີ່ທ່ານອາດຕ້ອງການເພື່ອການເທຣດຈາກທຸກຫົນທຸກແຫ່ງແລະທຸກເວລານາທີຕາມທີ່ຕ້ອງການ.

Android Trading App

ຜົນລາຄາຕົວຈິງໃນມືຂອງທ່ານ

ແພພລິເຄຊັ່ນ  ຂອງ Pepperstone  ສຳລັບ  Android® ມີຈຸດເດັ່ນຄື ຄຳສັ່ງດຳເນີນການ ແຕະໜຶ່ງຄັ້ງ ແບບໄວສຸດໆ,ເຮັດການຊື້ຂາຍຈາກຫລາຍໜ້າຈໍ ແລະການເບິ່ງທີ່ກຳນົດເອງເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນອັດຕາແລກປ່ຽນ ຕາມເວລາຕົວຈິງ.

ຄວາມສາມາດການເທຣດທີ່ຄົບຖ້ວນ

ມີຄວາມງ່າຍດາຍໃນການເຂົ້າເຖິງ ຂໍ້ມູນຜ່ານມາ;ກຣາຟທີ່ມີສີສັນ ແລະຂ່າວກ່ຽວກັບ ໂຟຣເຣັກຊ໌ ທີ່ໃຫ້ໂດຍ ຕະຫລາດຫຼັກຊັບ Dow Jones  ,  ແອັບ ຂອງ Pepperstone ສຳລັບອຸປະກອນລະບົບ  Android® ໃຫ້ການວິເຄາະ ໂຟຣເຣັກຊ໌ເຮັດວຽກຢ່າງບໍ່ຢຸດນິ້ງ.

Download Pepperstone Android Trading App

ດາວໂຫລດ ແອັບ ຂອງ Pepperstone ສຳລັບ  Android 

ແພພລິເຄຊັ່ນ  ຂອງ Pepperstone  ສຳລັບ  Android®ແມ່ນມີໃຫ້ສຳລັບ ບັນຊີການຊື້ຂາຍເດໂມ ແລະບັນຊີຈິງ  ແລະຟຣີ ດາວໂຫລດ ຈາກ Android Market

ແອັບການເທຣດ ຂອງ Pepperstone ສຳລັບ  Android ອື່ນໆ