Live Support Centre

ແພລຕຟອມການຊື້ຂາຍ

Alarm Manager

Alarm Manager ຫລື ຕົວຈັດການການເຕືອນແມ່ນຖືກອອກແບບມາເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສົມບູນແບບສຳລັບການຕັ້ງ ການເຕືອນ ຫລື ການແຈ້ງເຕືອນສຳລັບເຫດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເທຣດ.

ເຄື່ອງມືນີ້ມີໜ້າທີ່ຫລັກໃນການເຕືອນອີງຕາມເຫດການຕ່າງໆ ເຊິ່ງຈະເຕືອນກ່ຽວກັບ, ການກະທຳດ້ານລາຄາ, ກິດຈະກຳການເທຣດ; ຕົວຊີ້ບອກທາງເຕັກນິກ,ຂ່າວສານ ແລະ ເວລາຂອງເຫດການ. ນັກຊື້ຂາຍສາມາດໃຊ້  Alarm Manager ເພື່ອດຳເນີນການຊື້ຂາຍໂດຍອັດຕະໂນມັດ ກໍຄືການສົ່ງອີເມລ໌, SMS  ແລະການອັບເດດເວັບໃຫ້ແກ່ນັກຊື້ຂາຍ ແລະຜູ້ຕິດຕາມຂອງພວກເຂົາ.

 

ດາວໂຫລດຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ທີ່ນີ້: STT - Alarm Manager.pdf

ວິທີໃຊ້  Alarm Manager