Live Support Centre

ແພລຕຟອມການຊື້ຂາຍ

Trade Simulator (ໂປແກຣມຈໍາລອງຊື້ຂາຍ)

ໂປແກຣມຈໍາລອງຊື້ຂາຍຈະໃຫ້ຜູ້ຊື້ຂາຍໄດ້ຮັບຜົນ P&L ໄດ້ທັນທີ່ ແລະ ມີການວິເຄາະການຊື້ຂາຍທີ່ລົງເລິກໃນດ້ານກົນລະຍຸດທີ່ຖືກທົດສອບຕ່າງໆ. ປະຫຍັດເວລາທີ່ມີຄ່າດ້ວຍການດຶງເວລາການທົດສອບຈາກຫລາຍເດືອນເຂົ້າເປັນພຽງແຕ່ສອງສາມນາທີ.

ໂປແກຣມຈໍາລອງຊື້ຂາຍແມ່ນປ່ຽນໂປແກຣມທົດສອບກົນລະຍຸດຂອງ MT4 ເປັນເຄື່ອງມືສໍາລັບການເຝິກຊ້ອມການຊື້ຂາຍດ້ວຍມື, ສະນັ້ນ ທ່ານສາມາດເບິ່ງເຫັນວິທີການທີ່ກົນລະຍຸດການຊື້ຂາຍໃດໜຶ່ງໄດ້ດໍາເນີນໄປພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຕະຫລາດທີ່ຜ່ານມາໄດ້ທັນທີ. ທ່ານຈະສາມາດວາງການສັ່ງຊື້ຂາຍໃນຕະຫລາດ ແລະ ລໍຖ້າຊື້ຂາຍ, ກໍານົດການຈໍາກັດການຂາດທຶນ, ປ່ຽນແປງ S/L ແລະ T/P ໃນການສັ່ງຊື້, ຮັກສາລັກສະນະການສັ່ງຊື້ທີ່ຊັບສົນ ຄືເປັນຮູບແບບ ແລະ ອື່ນໆ...

Trade Simulator Usage

ຂໍ້ດີຫລັກ:

  • ໄດ້ຮັບຜົນທັນທີ່
  • ທົດສອບນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຊື້ຂາຍທີ່ຜ່ານມາໃນເຊີບເວີໄດ້ທັນທີ່
  • ເບິ່ງວ່າຕົວຊີ້ວັດ ຫລື ຮູບແບບຕ່າງໆຂອງທ່ານດໍາເນີນການໄດ້ດີແນວໃດ
  • ທົດສອບເຕັກນິກການຈັດການຄໍາສັ່ງຊື້ຕ່າງໆ
 

ດາວໂຫລດຄູ່ມືນໍາໃຊ້ໄດ້ທີ່ນີ້: STT - Trade Simulator.pdf

ວິທີນໍາໃຊ້ໂປຣແກມຈໍາລອງຊື້ຂາຍ