Live Support Centre

ແພລຕຟອມການຊື້ຂາຍ

ການເທຣດຜ່ານ API 

(ການເທຣດຜ່ານ Application Programming Interface )

Pepperstone ຮອງຮັບການຊື້ຂາຍແບບ  ດຳເນີນການຊື້ຂາຍອັດຕະໂນມັດ ຜ່ານ  API ຂອງພວກເຮົາ.

ສຳລັບນັກຊື້ຂາຍທີ່ໃຊ້ ລະບົບການເທຣດອັດຕະໂນມັດ ຫລື ພັດທະນາລະບົບການເທຣດສະເພາະທີ່ກຳນົດເອງໄດ້ສຳລັບພວກເຂົາເອງ ໂດຍນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີ API   ກໍລອງເບິ່ງທີ່  Pepperstone  ໄດ້. ດ້ວຍເທັກໂນໂລຊີ API  ຂອງພວກເຮົາ, ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງສະພາບຄ່ອງດິບ ( raw liquidity ) ຂອງ Pepperstone ພ້ອມດ້ວຍ  ເງິນກອງກາງຈຳນວນມະຫາສານຈາກ ທະນາຄານ 22 ແຫ່ງ ແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສະພາບຄ່ອງທີ່ກຳລັງແຂ່ງຂັນກັນສຳລັບການເທຣດຂອງທ່ານ.

ໃນການເປັນນັກຊື້ຂາຍ API  ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າທ່ານຕ້ອງການບາງສິ່ງທີ່ບໍ່ຄືໃຜ. ຜົນປະໂຫຍດທີ່ອາດໄດ້ຮັບຂອງການເປັນນັກຊື້ຂາຍ API  ທີ່ Pepperstone  ຍັງມີຂໍ້ດີບາງຢ່າງເຊັ່ນ ທ່ານສາມາດເບິ່ງ  depth of market, ພວກເຮົາມີບັນຊີລູກຄ້າແຍກຕ່າງຫາກຈາກບັນຊີບໍລິສັດສຳລັບເງິນທຶນຂອງທ່ານກໍຄືສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າຈະມີຄວາມໄດ້ປຽບທີ່ບໍ່ມີໃຜຄື  ກັບເທັກໂນໂລຊີທີ່ Pepperstone ເປັນເຈົ້າຂອງເອງ. ສຳລັບຜູ້ຖືບັນຊີປະຈຸບັນ ຂອງ Pepperstone ທີ່ມີປະລິມານການເທຣດ ຕ່ຳສຸດ AUD  $250m  ຕໍ່ເດືອນນັ້ນສາມາດຂໍ ສະໝັກໃຊ້  ແວດລ້ອມການເທຣດ ຈຳລອງ FIX  (FIX Demo Environment)ເພື່ອທົດສອບ ປະສິທິພາບການເຮັດວຽກແລະຄວາມສາມາດຂອງ FIX ຂອງພວກເຮົາໄດ້ .