Live Support Centre

ປະຫວັດ ບໍລິສັດ

ລາງວັນ

ເປປເປີສະໂຕນ ກຣຸປ ລິມິເຕັດ ໄດ້ຮັບລາງວັນດັງຕໍ່ໄປນີ້:

Awards won by Pepperstone

Compare Forex Brokers - Australian Forex BrokersCompare Forex Brokers - Best Forex Trading Platform

ລາງວັນ-ໄດ້ຮັບການສະເໜີຊື່

ໄດ້ຮັບການສະເໜີຊື່ຊິງລາງວັນ - FX Week - ແພລຕຟອມ ສຳລັບນັກລົງທືນລາຍບຸກຄົນ ທີ່ດີສຸດ  

ໄດ້ຮັບການສະເໜີຊື່ຊິງລາງວັນ - ວາລະສານກຳໄລແລະຂາດທຶນ  - ແພທຕຟອມ  ECN ທີ່ດີສຸດ

ໄດ້ຮັບການສະເໜີຊື່ຊິງລາງວັນ - Euromoney - ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຟໍເຣັກຊ໌ສຳລັບນັກລົງທຶນລາຍບຸກຄົນທີ່ດີສຸດ  

ໄດ້ຮັບການສະເໜີຊື່ຊິງລາງວັນ - ໂບກເກີ້ທີ່ດີສຸດໃນອົດສະຕຣາລີ