Live Support Centre

ປະຫວັດ ບໍລິສັດ

ສຳນັກງານ ທີ່ Melbourne 

ທີ່ຢູ່

Pepperstone Group Limited
Level 16, Tower One
727 Collins Street
Melbourne VIC 3008

https://www.pepperstone.com.au

 

ຊ່ວຍເຫຼືອທາງອອນໄລ 24 ຊົ່ວໂມງ

ສົນທະນາສົດ

ເປີດສົນທະນາສົດ

ອີເມລ໌

support@pepperstone.com

 

ຊ່ວຍເຫຼືອທາງໂທລະສັບ 24 ຊົ່ວໂມງ

ການໂທທ້ອງຖິ່ນ

1300 033 375

ໂທລະສັບ

+61 3 9020 0155

ແຟັກ

+61 3 8679 4408

 

ການຊ່ວຍເຫຼືອທົ່ວໄປ    

support@pepperstone.com

IBs

ib@pepperstone.com

ປະຊາສຳພັນ

press@pepperstone.com

 

 

ສຳນັກງານທີ່ ຊຽງໄຮ້

ທີ່ຢູ່

ຊັ້ນ 7 - BEA Financial Tower
ຖະໜົນ  Huayuanshiqiao ເລກທີ 66
ເມືອງ Pudong  ແຂວງ Shanghai
200120 ສປ.ຈີນ

 

ຊ່ວຍເຫຼືອລູກຄ້າ

+86 21 6101 7952

ແບັກອອບຟິສ

+86 21 6101 7952

ສົນທະນາສົດ

ເປີດສົນທະນາສົດ

 

ຊ່ວຍເຫຼືອ

info.cn@pepperstone.com

ແບັກອອບຟິສ

backoffice.cn@pepperstone.com

 

 

ສຳນັກງານ ດາລາສ 

ຂະຫຍາຍແຜນທີ່ອອກ

ທີ່ຢູ່

15400 Knoll Trail Drive
Suite 225
Dallas, TX
75248 USA
*ເນື່ອງຈາກລະບຽບຂອງ  CFTC  Pepperstone ບໍ່ສາມາດຮັບ ລູກຄ້າຊາວອາເມລິກາ ໄດ້ສຳລັບການຊື້ຂາຍ   Margin FX .

 

ຊ່ວຍເຫຼືອ 24 ຊມ

ຊ່ວຍເຫຼືອ

support@pepperstone.com

ສົນທະນາສົດ

Launch ສົນທະນາສົດ

 

 

ສຳນັກງານທີ່ບາງກອກ

ທີ່ຢູ່

ຊັ້ນ 29, ຫ້ອງການ @ Central World
ຖະໜົນ Rama 1 ເລກທີ 999/9 
ປະທຸມວັນ
ບາງກອກ 10330

 

ໂທລະສັບ

1800 011 155

 

ອີເມລ໌ 

laos@pepperstone.com

 

 

ຫ້ອງການລອນດອນ

ທີ່ຢູ່

68 Hanbury Street
London, E1 5JL
UNITED KINGDOM

 

Toll Free Number:

+44 (800) 0465473

 

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມເຖິງພວກເຮົາ