Live Support Centre

ປະຫວັດ ບໍລິສັດ

ຂໍ້ກຳນົດແລະການອະນຸຍາດ

Pepperstone  ໄດ້ຮັບ ໃບອະນຸຍາດການບໍລິການດ້ານການເງິນຂອງອົດສະຕາລີ(AFSL) ແລະຖືກຄວບຄຸມດູແລໂດຍຕະຫລາດຫລັກຊັບແລະຄະນະກຳມະການການລົງທືນອົດສະຕາລີ (ASIC).

ໃບອະນຸຍາດ

ASIC ຕ້ອງການຜູ້ສະໜອງການບໍລິການດ້ານການເງິນທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດເພື່ອປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດການມີເງິນທຶນທີ່ພຽງພໍຢ່າງເຂັ້ມງວດແລະເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລະເຮັດຕາມລະບຽບການພາຍໃນລວມທັງການຈັດການຄວາມສ່ຽງ, ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ, ການບັນຊີ ແລະການກວດສອບ.

ການຊື້ຂາຍກັບ Pepperstone

  • Pepperstone ໄດ້ຮັບ AFSL #414530
  • ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມດູແລຂອງ ASIC
  • ມີປະກັນໄພຄຸ້ມຄອງກັບລອຍແຫ່ງລອນດອນ (Lloyds of London)
  • ບັນຊີຂອງລູກຄ້າາຖືກດູແລຮັກສາໂດຍທະນາຄານອົດສະຕຣາລີ

Pepperstone ຈະດູແລຮັກສາເງິນທຶນຂອງຂ້າພະເຈົ້າແນວໃດບໍ?

ໃນເວລາທ່ານນຳເງີນເຂົ້າບັນຊີການຊື້ຂາຍກັບ Pepperstoneເງິນທຶນຂອງທ່ານຖືກຝາກເຂົ້າໃນ ບັນຊີທະນາຄານຂອງລູກຄ້າທີ່ແຍກເກັບໄວ້ທີ່ທະນາຄານແຫ່ງຊາດຂອງອົດສະຕາລີ (the National Australia Bank) ທະນາຄານແຫ່ງຊາດຂອງອົດສະຕາລີແມ່ນເປັນທະນາຄານທີ່ໃຫ່ຍຂອງປະເທດອົດສະຕາລີ. Pepperstone ຈະບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ເງິນທຶນຂອງລູກຄ້າສຳລັບຈຸດປະສົງທາງທຸລະກິດໃດໜຶ່ງ,ເນື່ອງຈາກບັນຊີເຫຼົ່ານັ້ນ ເກັບໄວ້ເພື່ອຄວາມເຊື້ອໝັ້ນໃຫ້ລູກຄ້າ ແລະແຍກຕ່າງຫາກຈາກບັນຊີບໍລິສັດ, ແນວໃດກໍຕາມ, ເງິນທຶນຂອງລູກຄ້າສາມາດໃຊ້ເພື່ອຮັກສາ ລະດັບເງິນລ່ວງໜ້າຄ້າຂາຍຫຼັກຊັບ (Margin) ທີ່ຕ້ອງໃຊ້ສຳລັບ   ໂພຊີຊັ່ນ ທີ່ໄດ້ເປີດຂື້ນໂດຍລູກຄ້າ

ບັນຊີທະນາຄານ ໃນ ທະນາຄານ ໃນຊັ້ນ Tier –1

ເງິນທຶນຂອງລູກຄ້າທັງໝົດໄດ້ຝາກເຂົ້າໃນບັນຊີລູກຄ້າຕ່າງຫາກທີ່ດູແລໂດຍທະນາຄານທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືກສູງສຸດ.

ຂໍ້ກຳນົດຂອງ Pepperstone Group Limited

Pepperstone Group Limited ໄດ້ຮັບ ໃບອະນຸຍາດການບໍລິການດ້ານການເງິນຂອງອົດສະຕາລີ(AFSL) ເລກທີ. 414530 ແລະຖືກຄວບຄຸມດູແລໂດຍຕະຫລາດຫລັກຊັບແລະຄະນະກຳມະການການລົງທືນອົດສະຕາລີ (ASIC). ໃນຂະນະທີ່ ASIC ເປັນຜູ້ທີ່ເຂັ້ມງວດໃນການຄວບຄຸມດູແລການໃຫ້ບໍລິການ , ຂໍ້ກຳນົດຂອງ ASIC ບັງຄັບໃຊ້ຕໍ່ກັບກິດຈະກຳການບໍລິການດ້ານການເງິນພາຍໃນປະເທດອົດສະຕາລີທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງບໍ່ຄວບຄຸມຜະລິດຕະພັນທາງການເງິນບາງປະເພດ ທ່ານຄວນຈະລະມັດລະວັງສຳລັບຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກັບການຊື້ຂາຍ Margin FX ແລະໂປດຈຳໄວ້ວ່າທ່ານອາດຫລຸບທຶນໃນເວລາດຳເນີນການຊື້ຂາຍຟໍເຣັກຊ໌ໄດ້. ການໄດ້ຮັບເງິນຄືນແມ່ນບໍ່ມີການຮັບປະກັນໃດໆ. ລວມທັງ ASIC, ລັດຖະບານອົດສະຕາລີ ກໍຄືບຸກຄົນອື່ນ ບໍ່ຮັບປະກັນເງິນໃນບັນຊີຂອງທ່ານ.