Live Support Centre

ປະຫວັດ ບໍລິສັດ

ຂໍ້ກຳນົດໃນການກວດສອບຫລັກຖານຢືນຢັນຕົວບຸກຄົນເພື່ອປ້ອງກັນການຟອກເງິນ

ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ້ອງກັນການຟອກເງິນແລະຕໍ່ຕ້ານການຊອກຫາເງິນທຶນສະໜັບສະໜູນການກໍ່ການຮ້າຍຂອງອົດສະຕຣາລີ ປີ 2006  (Australian Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing Act 2006).

ເພື່ອການກວດສອບແລະຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງທ່ານ ພວກເຮົາຕ້ອງການຄະແນນຈາກ ID ທີ່ທ່ານໃຫ້ນັ້ນຢ່າງໜ້ອຍ 100 ຄະແນນ.

ພວກເຮົາຕ້ອງສາມາດເຂົ້າໃຈພາສາຢູ່ໃນເອກະສານຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງທ່ານທີ່ສົ່ງໃຫ້ນັ້ນ. ປັດຈຸບັນນີ້ທີມງານ  Pepperstone ສາມາດແປພາສາເອີຣົບໄດ້ເກືອບທັງໝົດ ລວມເຖິງ ພາສາອາຣັບ, ຈີນ,ຍີ່ປຸ່ນ, ມາລາຍູ,ຣັດເຊຍ, ແລະໄທ.

100 ຄະແນນກວດສອບຫລັກຖານຢືນຢັນຕົວຕົນ

ສຳລັບການຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງທ່ານ ກະລຸນາສົ່ງເອກະສານທີ່ມີຄະແນນຢ່າງໜ້ອຍ 100 

ຄະແນນ

ຕໍ່ເອກະສານ

ເອກະສານການຢືນຢັນຕົວຕົນທີ່ມີຮູບບຖ່າຍແບບຫຼັກ

 • ໜັງສືຜ່ານແດນ
 • ໃບຂັບຂີ່
 • ເອກະສານຢືນຢັນຕົວຕົນພ້ອມຮູບທີ່ອອກໂດຍລັດຖະບານ

ຄວາມຕ້ອງການ

 • ຕ້ອງສະແດງຊື່,ນາມສະກຸນແລະວັນເດືອນປີເກີດ
 • ຖ້າເອກະສານໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ເພີ່ມຄະແນນອີກ 30 ຄະແນນ (ລວມທັງໝົດ 100 ຄະແນນ)
 • ຈະຕ້ອງຖືກຕ້ອງ

70

ເອກະສານການຢືນຢັນຕົວຕົນທີ່ມີຮູບບຖ່າຍແບບສຳຮອງ

 • ໃບບິນຕ່າງໆ ( ໃບບິນໂທລະສັບ,ໃບບິນເສຍຄ່າໄຟຟ້າ ແລະແກ໊ສ)
 • ເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງບັດເຄດຣິດ  ຫລື ທະນາຄານ
 • ເອກະສານກ່ຽວກັບພາສີອອກໂດຍລັດຖະບານ
 • ໃບຢັ້ງຢືນການເກີດ
 • ໃບຢັ້ງຢືນພົນລະເມືອງ
 

ຄວາມຕ້ອງການ

 • ຈະຕ້ອງມີອາຍຸ ບໍ່ເກີນ 6 ເດືອນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ເອກະສານທັງແຜ່ນ
 • ຈະຕ້ອງສະແດງຊື່ແລະນາມສະກຸນ ແລະທີ່ຢູ່ (ບໍ່ແມ່ນເລກຕູ້ໄປສະນີ)
 • ຈະຕ້ອງສະແດງການໃຊ້ບໍລິການເຊັ່ນຈຳນວນເງິນຕ້ອງຈ່າຍ ຫລືຈ່າຍໄປແລ້ວ

30

ຈຳນວນຄະແນນລວມທີ່ຕ້ອງການ:

100+

ກະລຸນາສັງເກດ: ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຍອມຮັບ ເອກະສານທີ່ມາຈາກການຄັດລອກໜ້າຈໍແລະພວກເຮົາຂໍແນະນໍາໃຫ້ສົ່ງຮູບທັງຫມົດມາເປັນຮູບພາບໄດ້ຮັບການ (ແທນທີ່ຈະເປັນການສະແກນຫຼືສໍາເນົາ).