Live Support Centre

ປະຫວັດ ບໍລິສັດ

ການກຽມເອກະສານທາງກົດໝາຍ

ກ່ອນການຕັດສິນໃຈເປິດບັນຊີ ກະລຸນາສຶກສາເອກກະສານທາງກົດໝາຍພາຍໃຕ້ປະເທດທີ່ທ່ານພຳນັກຢູ່ແລະບໍລິສັດເປປເປີສະໂຕນທີ່ທ່ານກຳລັງສິເປີດບັນຊີ

ເອກກະສານທາງກົດໝາຍໃນແຕ່ລະປະເທດມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແລະໄດ້ມີການລະບຸລາຍລະອຽດຂອງເອກກະສານນັ້ນໆຢ່າງຊັດແຈ້ງໃນໃບສະໝັກຂອງທ່ານ ທ່ານຄວນສຶກສາແລະທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ອນຢືນຢັນການສະໝັກ

ທ່ານສາມາດຄລິກລິ້ງຄ໌ກ່ຽວຂ້ອງດ້ານລຸ່ມ ເພື່ອສຶກສາແລະທຳຄວາມເຂົ້າໃຈເພິ່ມເຕິ່ມກ່ຽວກັບຂໍ້ບັງຄັບຕ່າງໆ:

ເອກະສານທາງກົດໝາຍຂອງປະເທດອົສຕຣາລີ (Pepperstone Group Limited)

ໃນການເປິດບັນຊີກັບ Pepperstone Group Limited, ທ່ານໄດ້ເຮັດການຍືນຍັນແລ້ວວ່າ ໄດ້ອ່ານ ເຂົ້າໃຈ ແລະຕົກລົງຢິນຢອມຕາມຂໍ້ກຳໜດທີ່ລະບຸໃນເອກກະສານທັ້ງເໝິດ:

ກົດໝາຍພາຍໃຕ້ປະເທດສະຫະລາຊະອານາຈັກແລະເຂດເສດຖະກິດເອີຣົບ. – ​(Pepperstone Limited)

ໃນການເປິດບັນຊີກັບ Pepperstone Group Limited, ທ່ານໄດ້ເຮັດການຍືນຍັນແລ້ວວ່າ ໄດ້ອ່ານ ເຂົ້າໃຈ ແລະຕົກລົງຢິນຢອມຕາມຂໍ້ກຳໜດທີ່ລະບຸໃນເອກກະສານທັ້ງເໝິດ:

 • ເງື່ອນໄຂແລະຂໍ້ກຳນົດ ຂອງ UK
  ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ເພື່ອຄວບຄຸມຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງທ່ານແລະPepperstone ​Limited ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານເປັນຜູ້ອາໄສໃນສະ​ຫະ​ລາ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ (UK) ຫຼື ເຂດ​​ພື້ນ​ທີ່ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ຊາວ​ເອີ​ຣົບ (EEA).
 • ນະໂຍບາຍການດຳເນີນຄຳສັ່ງຂອງ UK
  ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ນີ້​ເປັນການຊີ້ແຈງການທຳຕາມຂັ້ນຕອນຢ່າງເໝາະສົມ ເພື່ອນຳສະເໜອທາງອອກທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ແລະໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດລະບຽບຂອງອົງການກຳກັບການເບິ່ງແຢງທາງການເງິນຂອງປະເທດສະ​ຫະ​ລາ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ (FCA) ​ຂອງ UK.
 • ນະໂຍບາຍຄຸກກີ້
  ອະ​ທິ​ບາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ປະ​ເພດ​ຂອງ​ຄຸກ​ກີ້​ທີ່​​ໃຊ້​ໃນເວັບໄຊ www.pepperstone.com ການເຂົ້າໃຊ້ເວັບໄຊຂອງເຮົາຖືວ່າທ່ານຕົກລົງຢິນຢອມທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳໜດໃນການໃຊ້ງານ
 • ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຮ້ອງທຸກ
  ອະ​ທິ​ບາຍ​ກ່ຽວກັບຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ຮ້ອງ​ທຸກ​​ ຊຶ່ງສອດຄ່ອງກັບກົດລະບຽບຂອງອົງການກຳກັບການເບົ່ງແຢງທາງການເງີນ (FCA).
 • ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ Pepperstone UK
  ຊີ້ແຈງຂັ້ນຕອນການເກັບຮັກສາແລະຈັດການຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂອງປະເທດສະ​ຫະ​ລາ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ
 • ເອ​ກະ​ສານ​ຂໍ້​ມູນ​​ສຳ​ຄັນ (KIDs): ສິນ​ຄ້າ | ຄູ່ເງີນ FX | ໂລ​ຫະ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ | ດັດ​ຊະ​ນີ​ຫຸ້ນ
  ໃຫ້ຂໍ້​ມູນ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈຫຼາຍຂຶ້ນໃນ​ ​ລັກ​ສະ​ນະຄວາມ​ສ່ຽງ ແລະຕົ້ນທຶນທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ຂອງເຮົາ​ແລະເພື່ອປຽບ​ທຽບ​ກັບ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ຂອງໂບຣກເກີອື່ນໆ.
 • ຄຳຖະແຫຼງການເປີດເຜີຍຄວາມສ່ຽງ
  ລະບຸຂໍ້ມູນສຳຄັນກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ມີຄວາມກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນຂອງເຮົາ
 • ຂໍ້ກຳນົດໃນການກວດສອບຫລັກຖານຢືນຢັນຕົວບຸກຄົນເພື່ອປ້ອງກັນການຟອກເງິນ (AML)
  ຊີ້ແຈງປະເພດຂອງຂໍ້ມູນທີ່ທາງເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງມີການຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍຕ່ອຕ້ານການຟອກເງີນ
 • ເງື່ອນໄຂແລະຂໍ້ກຳນົດເວັບໄຊທ໌
  ການເຂົ້າໃຊ້ເວັບໄຊຂອງເຮົາ ຖືວ່າທ່ານຕົກລົງຢິນຢອມທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳໜດໃນການໃຊ້ງານ