Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ໂອນເງິນທຶນລະຫວ່າງບັນຊີຊື້ຂາຍ

ໄດ້ໂພສ໌: 18 July 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: Secure Client Area

ເມື່ອທ່ານມີຫລາຍກວ່າໜຶ່ງບັນຊີໃນພື້ນທີ່ລູກຄ້າ ,ທ່ານອາດຕ້ອງການເຮັດການໂອນເງິນທຶນລະຫວ່າງບັນຊີການຊື້ຂາຍເຫຼົ່ານັ້ນ . ການໂອນເງິນທຶນລະຫວ່າງບັນຊີການຊື້ ຂາຍຂອງ Pepperstone ແມ່ນຂັ້ນຕອນໜຶ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ທັນທີ.

ທ່ານຕ້ອງປ້ອນຂໍ້ມູນຄືຈາກບັນຊີ ,ຈຳນວນທີ່ຕ້ອງການໂອນ ແລະ ເຖິງບັນຊີ. ຫລັງຈາກຊ່ອງທີ່ບັງຄັບໄດ້ຖືກຕື່ມຂໍ້ມູນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ,ປຸ່ມ “ ຮັບອັດຕາ” ຈະປ່ຽນເປັນສີເຫຼືອງ   ແລະພ້ອມທີ່ຈະຖືກເລືອກ. ຮັບອັດຕາ ຫລື get rates ຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈຳນວນອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ເງິນທຶນຂອງທ່ານຈະຖືກແລກປ່ຽນ ໃນກໍລະນີ ບັນຊີຂອງທ່ານມີສະກຸນເງິນທີ່ຕ່າງກັນ. ຖ້າບັນຊີຂອງທ່ານມີສະກຸນອັນດຽວກັນ, ການໂອນເງິນຈະຖືກຄິດໄລ່ດ້ວຍອັດຕາແລກປ່ຽນ  1:1.
 
Transfer1

ເມື່ອທ່ານເລືອກຕົວເລືອກ “ ຮັບອັດຕາ” ອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງສະກຸນເງິນຈະສະແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນ ແລະລໍຖ້າທ່ານເພື່ອຢືນຢັນພາຍໃນເວລາ 30 ວິນາທີ. ຖ້າທ່ານບໍ່ຢືນຢັນການໂອນເງິນໃນຂັ້ນຕ້ອນນີ້,ທ່ານຈະຕ້ອງຮ້ອງຂໍອັດຕາແລກປ່ຽນອີກຄັ້ງ.

Transfer2

ເມື່ອປຸ່ມ “ຢືນຢັນການໂອນເງິນ” ໄດ້ຖືກເລືອກແລ້ວ, ເງິນທຶນຈະຖືກໂອນອອກໄປໂດຍທັນທີ.

ການໂອນເງິນລະຫວ່າງບັນຊີຊື້ຂາຍດ້ວຍກັນ ຈະສຳຄັນ ຖ້າທ່ານໃຊ້ຍຸດທະສາດ ຄອນເຄີເຣນທ໌ພ້ອມກັນ.