Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ຮ້ອງຂໍບັນຊີຊື້ຂາຍເພີ່ມອີກ

ໄດ້ໂພສ໌: 21 July 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: Secure Client Area

ການຮ້ອງຂໍບັນຊີການຊື້ຂາຍເພີ່ມອີກສາມາດເຮັດໄດ້ຜ່ານ ພື້ນທີ່ລູກຄ້າທີ່ປອດໄພ ( secure client area)ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ Pepperstone . ບັນຊີການຊື້ຂາຍເພີ່ມແມ່ນສາມາດຮ້ອງຂໍໄດ້ ເພາະວ່ານັກຊື້ຂາຍຕ້ອງການນຳໃຊ້ ແພລຕຟອມຕົວໃໝ່ ຫລື ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍບັນຊີໃໝ່ ຫລື ບັນຊີສະກຸນເງິນໃໝ່.

ເມື່ອທ່ານລົງຊື່ເຂົ້າແລ້ງ ຄລິກເທິງ ແຖບບັນຊີຂອງຂ້ອຍ ໃນແຜງນາວີເກຊັ່ນດ້ານຊ້າຍ. ທ່ານຈະເຫັນປຸ່ມສີຟ້າທີ່ວ່າ “ຮ້ອງຂໍບັນຊີໃໝ່”. ກະລຸນາເບິ່ງຮູບລຸ່ມນີ້:

ຄລິກທີ່ປຸ່ມຮ້ອງຂໍບັນຊີໃໝ່. ຈາກນັ້ນ ກະລຸນາຕື່ມຟອມແລະປ້ອນຂໍ້ມູນເພື່ອສ້າງບັນຊີ. ທ່ານຈະຕ້ອງລະບຸປະເພດຂອງບັນຊີທີ່ທ່ານຕ້ອງການ (ມາດຕະຖານ, Razor ຫລື  ອິດສະລາມ), ກໍຄືປະເພດຂອງສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີ, ລີເວີເຣຈ ແລະ  ໂບຣກເກີ້ຜູ້ແນະນຳ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ. ກະລຸນາເບິ່ງໃຫ້ດີວ່າສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີແມ່ນໄດ້ເລືອກຢ່າງຖືກຕ້ອງ,ເພາະມັນຈະບໍ່ສາມາດປ່ຽນໄດ້ເມື່ອບັນຊີຖືກສ້າງແລ້ວ.

ຫລັງຈາກຟອມອອນໄລ໌ໄດ້ຕື່ມຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, back office  ຈະຮັບຄຳຮ້ອງຂໍ ແລະຈະເລີ່ມດຳເນີນການສຳລັບບັນຊີໃໝ່ນີ້. ໃນເວລາດຽວກັນ, ເລກບັນຊີ  TEMP ຈະຖືກເກັບໄວ້ໃນລີສຂອງບັນຊີ. ເມື່ອບັນຊີຂອງທ່ານຖືກສ້າງໂດຍສົມບູນແລ້ວ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບອີເມລ໌ພ້ອມລາຍລະອຽດການລົງຊື່ເຂົ້າ ແລະທ່ານໄດ້ສຳເລັດການຮ້ອງຂໍບັນຊີການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານແລ້ວ— ບັນຊີນີ້ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໃນການຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີ ແລະການຊື້ຂາຍໄດ້. 

Request Additional