Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ຕັ້ງຄ່າລະຫັດຜ່ານຂອງບັນຊີຊື້ຂາຍຄືນໃໝ່

ໄດ້ໂພສ໌: 18 July 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: Secure Client Area

ຕັ້ງຄ່າລະຫັດຜ່ານຂອງບັນຊີຊື້ຂາຍຄືນໃໝ່ສາມາດເຮັດໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະງ່າຍໂດຍຜ່ານ secure client area. ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານປ່ຽນລະຫັດຜ່ານຄ່າເລີ່ມຕົ້ນທີ່ໄດ້ໃຫ້ທ່ານໃນເວລາເປີດບັນຊີ ເຊິ່ງເປັນລະຫັດທີ່ຈື່ງ່າຍ.

ໃນໜ້າຂອງບັນຊີ,ບັນຊີການຊື້ຂາຍທັງໝົດຂອງທ່ານຈະຖືກເຮັດເປັນລາຍການເຊິ່ງທ່ານສາມາດເລືອກ ໄອຄອນ “ແຂ້ວເຟືອງ”ສີດຳ ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນຂັ້ນຕອນ. ຄລີກໃສ່ ໄອຄອນ ແຂ້ວເຟືອງ.

Resetting your Trading Account password

ຈາກນັ້ນຈະມີສອງຕົວເລືອກປອບອັບອອກມາ—ເລືອກປ່ຽນລະຫັດຜ່ານບັນຊີຊື້ຂາຍ:

Resetting your Trading Account password

ໃນໜ້າຖັດໄປ, ທ່ານຈະຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ້ອນລະຫັດຜ່ານໃໝ່ສຳລັບບັນຊີຊື້ຂາຍຂອງທ່ານ. ກະລຸນາຈື່ໄວ້ວ່າພວກເຮົາບໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານບອກລະຫັດຜ່ານຕົວເກົ່າເພື່ອຕັ້ງລະຫັດຜ່ານໃໝ່ນີ້—ການທີ່ທ່ານລົງຊື່ເຂົ້າໃນພື້ນທີ່ລູກຄ້າກໍໝາຍວ່າການລະບຸຕົວຕົນຂອງທ່ານໄດ້ຖືກຢືນຢັນແລ້ວ.

Resetting your Trading Account password

ການຕັ້ງຄ່າລະຫັດຜ່ານຄືນໃໝ່ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານລົງຊື່ອອກຈາກແພລຕຟອມຂອງທ່ານ, ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າທ່ານປິດໂປຣແກຣມ ຫລື ຕັດເຊື່ອມຕໍ່ ທ່ານຈະຕ້ອງລົງຊື່ເຂົ້າອີກຄັ້ງໂດຍການໃຊ້ລະຫັດຜ່ານໃໝ່ເພື່ອສືບຕໍ່ການຊື້ຂາຍ.

ທ່ານສາມາດຕັ້ງໃຫ້ແພລຟອມ Mt4ຈົດຈື່ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ ໂດຍການເລືອກກ່ອງສີ່ຫຼ່ຽມ “ບັນທຶກຂໍ້ມູນບັນຊີ” ເທິງໜ້າຕ່າງລົງຊື່ເຂົ້າ. ສ່ວນໃນ ແພລຕຟອມ cTrader    ແມ່ນ “ຈົດຈື່ລະຫັດຜ່ານ”ໃນການລົງຊື່ເຂົ້າ /ໜ້າຕ່າງບັນຊີ. ວິທີນີ້ທ່ານຈະບໍ່ຈຳເປັນປ້ອນລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານອີກຄັ້ງ.