Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ຕັ້ງຄ່າການລົງຊື່ເຂົ້າຜ່ານ Secure Client Area ຄືນໃໝ່

ໄດ້ໂພສ໌: 18 July 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: Secure Client Area

ຖ້າທ່ານລືມຂໍ້ມູນການລ໊ອກອິນ ໃນ secure client area ,ມັນຈະມີບອ່ນຕັ້ງຄ່າຄືນໃໝ່ເທິງ ໜ້າລົງຊື່ເຂົ້າ.

Resetting your Secure Client Area login


ເມື່ອເລືອກລິ້ງ “ລຶມລະຫັດຜ່ານ?” , ທ່ານຈະຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ້ອນທີ່ຢູ່ອິເມລ໌ທີ່ໃຊ້ລົງທະບຽນ ຂອງທ່ານແລະອີເມລ໌ຢືນຢັນການຕັ້ງຄ່າຄືນໃໝ່ຈະຖືກສົ່ງໄປຍັງທ່ານພາຍໃນສອງສາມວິນາທີ. ກະລຸນາປະຕີບັດຕາມບາດກ້າວໃນອີເມລ໌ເພື່ອຕັ້ງສິ່ງທີ່ຮ້ອງຂໍຄືນໃໝ່ ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ສາມາດລົງຊື່ເຂົ້າ ໄດ້,ກະລຸນາຕິດຕໍ່ support@pepperstone.com ຕາມທີ່ຢູ່ອີເມລທີ່ໄດ້ເຊື່ອມໂຍງກັບບັນຊີ.

 

ລະຫັດຜ່ານສຳລັບ secure client area  ກໍສາມາດປ່ຽນໄດ້ເຊັ່ນກັນໃນເວລາທີ່ທ່ານລົງຊື່ເຂົ້າ ໃນ  secure client area. ເພື່ອປ່ຽນລະຫັດຜ່ານນີ້,ພຽງແຕ່ຊອກຫາ ແຜງໂປຣໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍ ທີ່ຢູ່ດ້ານຊ້າຍຂອງໜ້າຈໍ ແລະເລືອກປ່ຽນລະຫັດຜ່ານ.

Resetting your Secure Client Area login