Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ການປ່ຽນລີເວີຣເຣຈ ໃນບັນຊີການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານ

ໄດ້ໂພສ໌: 18 July 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: Secure Client Area

ການປ່ຽນລີເວີຣເຣຈ ໃນບັນຊີການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານແມ່ນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີພະລັງຫລາຍແລະເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງອາດມີການປ່ຽນເປັນປະຈຳອີງຕາມຍຸດທະສາດການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານ ການປ່ຽນລີເວີຣເຣຈ ໃນບັນຊີການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານຈະກະທົບຕໍ່ຈຳນວນມາຣຈີ້ນທີ່ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ສຳລັບ ໂພຊີຊັ່ນການຊື້ຂາຍ. ເພື່ອທີ່ຈະປ່ຽນລີເວີຣເຣຈໃນບັນຊີການເທຣດຂອງຜູ້ໜຶ່ງ , ຜູ້ນັ້ນສາມາດເຮັດໄດ້ຜ່ານ secure client area. ສຳລັບປ່ຽນລີເວີຣເຣຈ ໃນບັນຊີການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານ ລະຫວ່າງ 1:1 ແລະ 400:1 ເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ງ່າຍແລະວ່ອງໄວ ແລະໂດຍປົກກະຕິແລ້ວການປ່ຽນ ຈະມີຜົນພາຍໃນໜຶ່ງວັນເຮັດວຽກ.

ເມື່ອລົງຊື່ເຂົ້າແລ້ວ ໃຫ້ຄລິກເທິງເຄື່ອງໝາຍຮູບແຂ້ວເຟືອງທີ່ຢູ່ກ້ອງ ແຖວ Setting ສຳລັບບັນຊີທີ່ທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ ລີເວີຣເຣຈ. ຈາກນັ້ນ ຄລິກ ຕົວເລືອກ “Change Leverage on Account”.

ຈາກນັ້ນທ່ານຈະໄປທີ່ຟອມຄຳຮ້ອງຂໍປ່ຽນລີເວີຣເຣຈ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດເລືອກບັນຊີແລະ ຈຳນວນລີເວີຣເຣຈທີ່ຕ້ອງການປ່ຽນ.

leverage change

ເມື່ອການຮ້ອງຂໍໄດ້ສຳເລັດແລ້ວ,ທີມງານຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພວກເຮົາຈະຮັບຄຳຮ້ອງຂໍປ່ຽນລີເວີຣເຣຈຂອງທ່ານ ແລະຈະດຳເນີນການໃຫ້ທ່ານ.

ຫລັງຈາກສຳເລັດແລ້ວ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບອີເມລ໌ ເຊິ່ງແຈ້ງບອກຄ່າລີເວີຣເຣຈໃໝ່ຂອງທ່ານ. ຈາກນັ້ນທ່ານຈະສາມາດໃຊ້ລີເວີຣເຣຈ ໃນບັນຊີຊື້ຂາຍຂອງທ່ານຕາມທີ່ຕ້ອງການ.

ໂປດຮູ້ໄວ້ວ່າ ການປ່ຽນລີເວີຣເຣຈ ໃນບັນຊີຊື້ຂາຍບໍ່ແມ່ນຂັ້ນຕອນທີ່ສາມາດສຳເລັດທັນທີ,ເຊິ່ງມັນຈະໃຊ້ເວລາໃນການດຳເນີນການ.