Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ຮ້ອງຂໍບັນຊີຊື້ຂາຍເພີ່ມອີກ

ໄດ້ໂພສ໌: 21 July 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: Secure Client Area

ການຮ້ອງຂໍບັນຊີການຊື້ຂາຍເພີ່ມອີກສາມາດເຮັດໄດ້ຜ່ານ ພື້ນທີ່ລູກຄ້າທີ່ປອດໄພ ( secure client area)ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ Pepperstone . ບັນຊີການຊື້ຂາຍເພີ່ມແມ່ນສາມາດຮ້ອງຂໍໄດ້ ເພາະວ່ານັກຊື້ຂາຍຕ້ອງການນຳໃຊ້ ແພລຕຟອມຕົວໃໝ່ ຫລື ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍບັນຊີໃໝ່ ຫລື ບັນຊີສະກຸນເງິນໃໝ່. ... ອ່ານຕໍ່...

ການປ່ຽນລີເວີຣເຣຈ ໃນບັນຊີການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານ

ໄດ້ໂພສ໌: 18 July 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: Secure Client Area

ການປ່ຽນລີເວີຣເຣຈ ໃນບັນຊີການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານແມ່ນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີພະລັງຫລາຍແລະເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງອາດມີການປ່ຽນເປັນປະຈຳອີງຕາມຍຸດທະສາດການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານ ການປ່ຽນລີເວີຣເຣຈ ໃນບັນຊີການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານຈະກະທົບຕໍ່ຈຳນວນມາຣຈີ້ນທີ່ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ສຳລັບ ໂພຊີຊັ່ນການຊື້ຂາຍ. ເພື່ອທີ່ຈະປ່ຽນລີເວີຣເຣຈໃນບັນຊີການເທຣດຂອງຜູ້ໜຶ່ງ , ຜູ້ນັ້ນສາມາດເຮັດໄດ້ຜ່ານ secure client area. ສຳລັບປ່ຽນລີເວີຣເຣຈ ໃນບັນຊີການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານ ລະຫວ່າງ 1:1 ແລະ 400:1 ເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ງ່າຍແລະວ່ອງໄວ ແລະໂດຍປົກກະຕິແລ້ວການປ່ຽນ ຈະມີຜົນພາຍໃນໜຶ່ງວັນເຮັດວຽກ. ... ອ່ານຕໍ່...

ໂອນເງິນທຶນລະຫວ່າງບັນຊີຊື້ຂາຍ

ໄດ້ໂພສ໌: 18 July 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: Secure Client Area

ເມື່ອທ່ານມີຫລາຍກວ່າໜຶ່ງບັນຊີໃນພື້ນທີ່ລູກຄ້າ ,ທ່ານອາດຕ້ອງການເຮັດການໂອນເງິນທຶນລະຫວ່າງບັນຊີການຊື້ຂາຍເຫຼົ່ານັ້ນ . ການໂອນເງິນທຶນລະຫວ່າງບັນຊີການຊື້ ຂາຍຂອງ Pepperstone ແມ່ນຂັ້ນຕອນໜຶ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ທັນທີ. ... ອ່ານຕໍ່...

ຕັ້ງຄ່າລະຫັດຜ່ານຂອງບັນຊີຊື້ຂາຍຄືນໃໝ່

ໄດ້ໂພສ໌: 18 July 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: Secure Client Area

ຕັ້ງຄ່າລະຫັດຜ່ານຂອງບັນຊີຊື້ຂາຍຄືນໃໝ່ສາມາດເຮັດໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະງ່າຍໂດຍຜ່ານ secure client area. ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານປ່ຽນລະຫັດຜ່ານຄ່າເລີ່ມຕົ້ນທີ່ໄດ້ໃຫ້ທ່ານໃນເວລາເປີດບັນຊີ ເຊິ່ງເປັນລະຫັດທີ່ຈື່ງ່າຍ. ... ອ່ານຕໍ່...

ຕັ້ງຄ່າການລົງຊື່ເຂົ້າຜ່ານ Secure Client Area ຄືນໃໝ່

ໄດ້ໂພສ໌: 18 July 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: Secure Client Area

ຖ້າທ່ານລືມຂໍ້ມູນການລ໊ອກອິນ ໃນ secure client area ,ມັນຈະມີບອ່ນຕັ້ງຄ່າຄືນໃໝ່ເທິງ ໜ້າລົງຊື່ເຂົ້າ. ... ອ່ານຕໍ່...

ກຳລັງໂຫຼດ